У циљу контроле над радом органа и тијела СОГРС, те контроле материјално-финансијског пословања, фомиран је Надзорни одбор као орган Скупштине. Одбор има три члана: предсједника и два члана, са мандатом од четири године.
 
 Надзорни одбор рaзматра и контролише:
  • - примјену одредаба Статута СОГРС и других општих аката;
  • - извршавање права и обавеза свих органа СОГРС;
  • - материјално-финансијско    пословање   и    исправност   коришћења    материјално- финансијских средстава и имовине СОГРС;
  • - подноси извјештај Скупштини о свом раду за период између двије сједнице Скупштине;
  • - обавјештава Предсједништво о налазима који су произашли из надзора, у оквиру дјелокруга рада;
  • - извршавање одлука, закључака и других аката органа СОГРС;
  • - врши и друге послове утврђене законом, овим статутом и одлукама Скупштине СОГРС.

Надзорни одбор има право и дужност да о уоченим појавама и својим ставовима и закључцима обавјештава друге органе и чланове СОГРС, као и надлежне органе ван СОГРС.Надзорни одбор даје препоруке за унапређење законитости рада и пословања Савеза.