Редовно засједање Скупштине СОГРС одржано је 28.02.2013.године, са следећим дневним редом:
1. Усвајање записника са X Редовног засједања скупштине Савеза; 2. Извјештај Генералног секретара о раду Савеза између двије скупштине; 3. Извјештај  о материјално-финансијском пословању Савеза за 2012.годину, са мишљењем Наџорног одбора; 4. Презентација плана рада и активности Савеза у 2013.години; 5. Приједлог плана прихода и расхода Савеза за 2013.годину; 6. Измјене и допуне Статута Савеза општина и градова Републике Српске; 7. Извјештај о наплати чланарина Савеза у 2012.години; 9. Избор чланова предсједништва, предсједника и потпредсједника Савеза; 10. Избор Генералног секретара Савеза; 11. Именовање делегата у Скупштину Налас; 12. Приједлог Стратешког плана развоја Савеза 2011.-2015.године; 12. Текућа питања.
Скупштином СОГРС је предсједавао г.Слободан Гаврановић. 
У уводном дијелу Скупштина СОГРС је једногласно је усвојен записник са X Редовног засједања Скупштине.
Извјештај генералног секретара о раду Савеза између двије скупштине, поднио је генерални секретар Савеза, Брано Јовичић, након чега је Скупштина СОГРС је једносгласно усвојила извјештај, с обзиром да није било дискусија о извјештају.
      Извјештај  о материјално-финансијском пословању Савеза за 2012.годину, са мишљењем Наџорног одбора, образложио је Саво Минић, предсједник Наџорног одбора, који је конастатовао да је материјално-финансијско пословање Савеза било у складу са законом, те да је  трошење новчаних средстава било потпуно транспарентано и у складу са важећим прописима, који регулишу ту област. Скупштина СОГРС је једногласно усвојила  Извјештај  о материјално-финансијском пословању Савеза за 2012.г. са мишљењем Наџорног одбора, с обзиром да није било дискусија.
             План рада и активности Савеза у 2013.години, презентирао је генерални секретар Савеза, Брано Јовичић, који је нагласио да ће Савез у наредном периоду итензивно радити на пројекту “Јачање капацитета Савеза“, као и на имплементацији Стратешког плана рада Савеза у периоду од 2012.-2015.година по свим стратешким циљевима. Наглашена је и добра сарадња са Владом и осталим републичким институцијама, са којима је потписан велики број меморандума и споразума. 
На основу свега изнијетог, Скупштина СОГРС је једногласно усвојила План рада и активности Савеза у 2013.г., с обзиром да није било дискусија.
      Приједлог Плана прихода и расхода Савеза за 2013.годину, образложио је Саво Минић,
предсједник Наџорног оидбора, који је истакао да је план прихода и расхода потпуно трансарентно и реално постављен и да је панирано повећање прихода, па самим тим и расхода. Планиран је приход од 690.613 КМ,  који обухвата средства од донатора (СДЦ, СИДА, ГИЗ, НАЛАС), Министарства управе, те од наплате чланарина. Истакнуто је да посебан проблем у функционисању Савеза представља недовољна наплата чланарине, те да Савез за све ове године свог постојања никада није успио да наплати више од 60% предвиђених чланарина. 
 
Скупштина СОГРС је једногласно усвојила План прихода и расхода Савеза за 2013.годину.
Измјене и допуне Статута Савеза општина и градова Републике Српске, образложио је генерални секретар Савеза, Брано Јовичић. У току расправе неколико чланова Скупштине је изразило резерву о потреби да се у систематизацији радних мјеста планира и позиција „замјеника генералног секретара“, с обзиром да се ради о организацији која има осам запослених радника. Након дискусија, Скупштина СОГРС је усвојила Измјене и допуне Статута, са измјеном да се замјеник генералног секретара у случају потребе бира из реда запослених у секретаријату Савеза.
У вези Извјештаја о наплати чланарина Савеза у 2012.годину, констатовано је да је то проблем са којим се Савез константно сусреће, што због игнорисања Савеза, што због немара појединих општина. Обзиром да су Споразумима са јединицама локалне самоуправе регулисане обавезе плаћања чланарине, једино што за сада Савез може да уради о том питању је да упути допис свим општинама, да измире своје обавезе. Скупштина СОГРС је једногласно усвојила Извјештај о наплати чланарина Савеза у 2012.години, уз напомену да се упути допис свим јединицама локалне самоуправе да измире своје обавезе плаћања чланарине.
Прије осме тачке дневног реда направљена је пауза, како би се Предсједништво још једном састало и продискутовало у вези приједлога за избор чланова Предсједништва, предсједника и потпредсједника Савеза.                                                                                          
Скупштина СОГРС је једногласно донијела одлуку да су чланови Предсједништва представници следећих градова и општина: град Бијељина, град Бања Лука, град Приједор, град Источно Сарајево, град Добој, град Требиње, општина Вишеград, општина Фоча, општина Мркоњић Град, општина Нови Град, општина Берковићи, општина Лакташи, општина Шамац, општина Зворник, општина Градишка, општина Модрича, општина Братунац, општина Источна Илиџа и општина Сребреница.
Скупштина СОГРС је овластила Предсједништво Савеза да обави разговоре са начелником општине Сребреница, у вези потребе учествовања општине Сребреница у раду Предсједништва. 
На приједлог Предсједништва, Скупштина СОГРС је једногласно предложила господина Мићу Мићића, односно град Бијељину, за предсједавајућу чланицу у наредном четворогодишњем мандату.
Скупштина СОГРС је једногласно за потпредсједнике Савеза општина и градова Републике Српске именовала град  Бања Лука, град Приједор и град Источно Сарајево.
За генералног секретара Савеза општина и градова Републике Српске једногласно је именован Ацо Пантић из Бијељине. 
Скупштина СОГРС је једногласно у Скупштину Мреже асоцијација југоисточне Европе-НАЛАС именовала следеће делегате: Мићо Мићић, Предсједник Савеза и Слободан Гаврановић, потпредсједник Савеза.
Скупштина СОГРС је једногласно усвојила Стратешки план развоја Савеза општина и градова Републике Српске за период 2013-2015.г. 
Предсједник Савеза општина и градова Републике Српске, Мићо Мићић се на крају рада Скупштине СОГРС захвалио свима на присуству и раду и констатовао да је XИ редовна сједница Скупштине Савеза општина и градова Републике Српске завршена.