HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Jačanje kapaciteta odbornika u okviru projekta ReLOaD

There are no translations available.

Savez opština i gradova Republike Srpske u okviru projekta „Jačanje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou“ koga implementira uz finansijsku podršku projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD“u periodu mart-decembar, održao je 29 obuka odbornika u deset jedinica lokalne samouprave koje učestvuju u projektu.
Jedinice lokalne samouprave u kojima su održane obuke su: Banja Luka, Bijeljina, Trebinje, Brod, Modriča, Teslić, Pale, Sokolac, Rudo i Bratunac. Obukom je obuhvaćeno 415 učesnika od kojih su 309 odbornici u jedinicama lokalne samouprave.
Obuke odbornika održane su na tri teme:
Uvodna obuka za izabrane zvaničnike, Lokalna samouprava od A do Š;
Uloga organizacija civilnog društva u transparentnoj raspodjeli sredstava iz opštinskih budžeta i
Jačanje građanskog učešća u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou.
Obuka je namijenjena izabranim odbornicima sa ciljem da odbornici prepoznaju prednosti građanskog učešća u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, da identifikuju oblike građanskog učešća i uključivanja organizacija civilnog društva u svim fazama donošenja odluka na lokalnom nivou i da prepoznaju prednosti transparentne raspodjele budžetskih sredstava. Program obuke je osmišljen tako da učesnicima pruži odgovore na praktična pitanja i izazove sa kojima se suočavaju u svome radu, a kroz razmatranje pomenutih tema.
                U okviru projekta izrađena su dva modula za obuku odbornika za koje je izvršena edukacija deset novih trenera na pomenute dvije teme.
„ Teorijske i praktične obuke provedene od strane Saveza opština i gradova Republike Srpske kroz ReLOaD projekat su bile veoma dobro koncipirane i pružile su osnove za podršku ostvarenju cilјeva efikasnijih i transparentnijih lokalnih uprava. Ono što se posebno može istaći jeste da su odbornici kao učesnici otih obuka mogli prepoznati stvarnu ulogu organizacija civilnog društva i njihov konkretan doprinos u lokalnom razvoju, te  prednosti njihovog transparentnog finansiranja. Ono što takođe treba neaglasiti, jeste da su polaznici obuka prepoznali i svoju sopstvenu ulogu u planiranju i dodjeli sredstava u skladu sa LOD metodologijom. Kroz organizaciju ovakvih i sličnih vidova obuka Savez opština i gradova kao asocijacija jedinica lokalne samouprave Republike Srpske pruža nesumnjiv doprinos lokalnim zajednicama kao institucijama koje su najbliže građanima, što je postavlјa na značajno mjesto i vrlo važnu kariku u sistemu lokalnog djelovanja“. Dr Bojan Ćurić, predavač
Bojan Curic

 

„U kojoj mjeri će lokalne uprave biti efikasnije i transparentnije u svom radu zavisi od stepena primjene znanja i dobrih iskustava koja imaju donosioci odluka kao i neposredni izvršioci u lokalnim upravama. Generalno gledano, svaka obuka podigne nivo znanja učesnika samo što je taj nivo različit kod različitih učesnika. Smatram da su obuke sigurno doprinijele podizanju nivoa znanja učesnika, a, sudeći po odobravanju učesnika obuke, i podizanju nivoa svijesti o prednostima npr. gradjanskog učešća u lokalnom odlučivanju. Praćenje rada lokalnih uprava u budućnosti u kojima su održane obuke dalo bi dodatne informacije o unapredjenju njihovog rada.
Interaktivnost predavača i učesnika obuke kao i izmedju samih učesnika je na prilično visokom nivou. Učesnici obuka su pokazali da posjeduju prilična znanja o temi a ne manjka im ni iskustva tako da je držanje obuka sa ovim učesnicima doprinijelo obnavljanju i proširenju njihovog  znanja.
Interesantno je da učesnici obuke dosta tačno detektuju neke od uzroka odnosno razloga slabog učešća gradjana u lokalnom odlučivanju pri čemu ima prilično jednostranog posmatranja problema. Naime, često se kaže da gradjani ne učestvuju u nekom obliku odlučivanja iako je od strane opštine sve preduzeto u smislu obavještavanja, obezbjedjenja uslova, objavljivanja materijala i dr. Uočava se da u ovim slučajevima nedostaje više neposrednog odnosno direktnog kontakta sa gradjanima i njihovim udruženjima, moguće i nedostatak ciljanog odabira učesnika pa bi ubuduće bilo dobro da opštinski zvaničnici na ovom planu više koriste neposrednu komunikaciju i razgovor sa ciljanim grupama i  uz aktivno učešće medija gdje je to moguće.
Kroz ovako osmišljen sistem obuka u okviru ovog projekta, mislim da je Savez dodatno dobio na značaju kao respektabilna organizacija koja je pouzdan partner članicama u što se moglo uvjeriti na održanim obukama. Učesnicima obuke je poznat rad Saveza i postoji povjerenje u kvalitet usluga koje Savez pruža“. Dragan Vujić, predavač.
Dragan Vujic

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint