HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Provedene obuke u 4 jedinice lokalne samouprave na temu „Saradnja jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva korišćenjem informaciono-tehnoloških rješenja“

There are no translations available.

Savez opština i gradova Republike Srpske u okviru projekta „Jačanje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou“ koga implementira uz finansijsku podršku projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD“ u periodu maj-jun održao je 4 obuke, u jedinicama lokalne samouprave koje učestvuju u projektu, na temu „Saradnja jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva korišćenjem informaciono-tehnoloških rješenja“.
Jedinice lokalne samouprave u kojima su održane obuke su: Banja Luka, Bijeljina, Trebinje i Teslić. Obuka je namijenjena službenicima koji rade na poslovima sa organizacijama civilnog društva, službenicima koji rade na poslovima odnosa sa javnošću, službenicima koji rade na poslovima održavanja informaciono-tehnoloških rješenja u jedinicama lokalne samouprave i predstavnicima organizacija civilnog društva
Izabrani konsultant Aleksandar Živanović, u saradnji sa Draganom Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, pripremio je program obuke, vodič za učesnike kao i PPT prezentaciju i materijale za trening. Opšti cilj obuke je bio da se identifikuju informaciono-komunikaciona tehnička rješenja pogodna za komunikaciju i saradnju jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva u kontekstu 10 partnerskih opština i gradova ReLOaD projekta.
Program je dizajniran kao kombinacija teorijskog pojašnjena važnosti saradnje institucija i OCD, prednosti i rizika koje nosi uvođenje i IKT rješenja u komunikaciju i saradnju; prenošenja primjera upotrebe IKT u komunikaciji JLS sa građanima i OCD iz prakse u Bosni i Hercegovini i svijetu te praktičnog rada na identifikaciji jednog ili više relevantnih rješenja za kontekst svake opštine.
Osim obuke krajnjih korisnika iz JLS i OCD, program je imao za cilj i da obuči dva trenera Saveza opština i gradova Republike Srpske da samostalno izvode program obuke. Treneri Saveza opština i gradova nastavili su sprovoditi obuke u preostalih 6 JLS u Republici Srpskoj.
Grad Trebinje 28.maj 2019
Trebinje, 28.maj 2019.
Grad Bijeljina 30.maj 2019
Bijeljina, 30.maj 2019
Opština Teslic 12.jun 2019
12.jun 2019.
 

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint