LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Važno obavještenje za jedinice lokalne samouprave

U martu mjesecu 2016. godine Savez opština i gradova RS uputio je svim jedinicama lokalne samouprave Informaciju o povratu sredstava na ime komunalne takse za isticanje poslovnog imena. Prema navedenoj Informaciji Poreska uprava RS dostavila je svim opštinama i gradovima rješenja kojima se „Poštama Srpske“ ad Banja Luka odobrava povrat ranije naplaćenih sredstava od strane JLS na ime komunalne takse na isticanje poslovnog imena (firma) za 2012. i 2013. godinu.
U obrazloženju ovog Rješenja Poreska uprava RS poziva se na rješenje Ministarstva finansija RS koje se opet poziva na na „postupanje po pravnom shvatanju“ iz Presude Okružnog suda Banja Luka broj 11 0 U 015507/14 od 29.10.2015. u kojoj stoji da je poreski obveznik „Pošte Srpske“ ad organizacija od javnog interesa u Republici Srpskoj te je kao takva oslobođena plaćanja komunalne takse, u skladu sa članom 8. tačka d) Zakona o komunalnim taksama RS („Službeni glasnik RS“ broj 4/12). S obzirom da su JLS naplatile ovu komunalnu taksu, jer nisu tretirale „Pošte Srpske“ ad kao organizaciju od javnog interesa, ovim rješenjem Poreske uprave nalaže im se da naplaćenu taksu vrate „Poštama Srpske“.
Postupanje JLS u međuvremenu bilo je različito: dok su se neke od njih žalile na rješenje Poreske uprave, druge su propustile rok za žalbu, imajući u vidu da se Ministarstvo finansija žalilo na presudu Okružnog suda. Prema informacijama koje ima SOGRS, većina JLS je „Poštama Srpske“ već izvršila povrat sredstava naplaćenih na ime takse na isticanje poslovnog imena.
Smatrajući da Okružni sud nije pravilno tumačio član 8. tačka d) Zakona o komunalnim taksama, Ministarstvo finansija je, a stojeći na stanovištu da „Pošte Srpske“ad kao javno preduzeće, odnosno akcionarsko društvo, ne spada u kategoriju „organizacije odnosno udruženja od javnog interesa u Republici Srpskoj“, podnijelo Vrhovnom sudu RS Zahtjev za vanredno preispitivanje predmetne presude Okružnog suda.
Postupak pred Vrhovnim sudom RS je još uvijek u toku, ali i pored zahtjeva Ministarstva finansija da se ovom postupku da prioritet, Zahtjev će se rješavati po redoslijedu pristiglih zahtjeva.
S obzirom da prilikom donošenja Zakona o komunalnim taksama predlagač nije imao namjeru da oslobodi od naplate takse na isticanje poslovnog imena javna preduzeća, koja su po svojoj vlasničkoj strukturi akcionarska društva, a kako je ovaj Zakon pogrešno i nepravilno tumačen, bez obzira na presudu Vrhovnog suda, Savez opština i gradova RS će kod Ministarstva finansija RS pokrenuti inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona, kako bi se odredbe koje se odnose na taksu za isticanje poslovnog imena i slučajeve oslobađanja od njenog plaćanja, precizirale i pojasnile.
Jedinice lokalne samouprave biće blagovremeno obaviještene o presudi Vrhovnog suda RS i navedenoj inicijativi SOGRS.

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA