LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Provedene obuke u 4 jedinice lokalne samouprave na temu „Saradnja jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva korišćenjem informaciono-tehnoloških rješenja“

Savez opština i gradova Republike Srpske u okviru projekta „Jačanje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou“ koga implementira uz finansijsku podršku projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD“ u periodu maj-jun održao je 4 obuke, u jedinicama lokalne samouprave koje učestvuju u projektu, na temu „Saradnja jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva korišćenjem informaciono-tehnoloških rješenja“.
Jedinice lokalne samouprave u kojima su održane obuke su: Banja Luka, Bijeljina, Trebinje i Teslić. Obuka je namijenjena službenicima koji rade na poslovima sa organizacijama civilnog društva, službenicima koji rade na poslovima odnosa sa javnošću, službenicima koji rade na poslovima održavanja informaciono-tehnoloških rješenja u jedinicama lokalne samouprave i predstavnicima organizacija civilnog društva
Izabrani konsultant Aleksandar Živanović, u saradnji sa Draganom Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, pripremio je program obuke, vodič za učesnike kao i PPT prezentaciju i materijale za trening. Opšti cilj obuke je bio da se identifikuju informaciono-komunikaciona tehnička rješenja pogodna za komunikaciju i saradnju jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva u kontekstu 10 partnerskih opština i gradova ReLOaD projekta.
Program je dizajniran kao kombinacija teorijskog pojašnjena važnosti saradnje institucija i OCD, prednosti i rizika koje nosi uvođenje i IKT rješenja u komunikaciju i saradnju; prenošenja primjera upotrebe IKT u komunikaciji JLS sa građanima i OCD iz prakse u Bosni i Hercegovini i svijetu te praktičnog rada na identifikaciji jednog ili više relevantnih rješenja za kontekst svake opštine.
Osim obuke krajnjih korisnika iz JLS i OCD, program je imao za cilj i da obuči dva trenera Saveza opština i gradova Republike Srpske da samostalno izvode program obuke. Treneri Saveza opština i gradova nastavili su sprovoditi obuke u preostalih 6 JLS u Republici Srpskoj.
Grad Trebinje 28.maj 2019
Trebinje, 28.maj 2019.
Grad Bijeljina 30.maj 2019
Bijeljina, 30.maj 2019
Opština Teslic 12.jun 2019
12.jun 2019.
 

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA