LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Nadzorni odbor

SAVEZ OPŠTINA I GRADOVA REPUBLIKE SRPSKE

Broj:01-80-11-03/09 
Datum:27.03.2009.godine

Na osnovu člana 22. tačka 8. Statuta Saveza opština i gradova Republike Srpske, Skupština Saveza opština i gradova Republike Srpske na IX redovnom zasjedanju održanom dana 27.03.2009. godine u Banja Luci, donosi

O D L U K U
o imenovanju Nadzornog odbora Saveza

Član 1.

Za članove nadzornog odbora Saveza opština i gradova Republike Srpske u narednom periodu izabrane su opštine Šamac, Bileća i Kneževo.

Član 2.

Mandat Nadzornog odbora traje četiri godine.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u sredstvima informisanja Saveza opština i gradova Republike Srpske.


Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA