Mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava za finansiranje razvojnih projekata na lokalnom nivou

Savez opština i gradova Republike Srpske u okviru svojih redovnih aktivnosti, između ostalog,  pruža paket usluga  namijenjen jedinicama lokalne samouprave u procesu kreiranja i realizacije njihovih strategija razvoja, gdje je jedna od usluga pružanje informacija o raspoloživim javnim izvorima finansiranja namijenjenih za podršku inicijativama na lokalnom nivou u različitim razvojnim sektorima.
U cilju prikupljanja informacija o raspoloživim finansijskim sredstvima koji će se alocirati za finansiranje različitih razvojnih prioriteta na lokalnom nivou u Republici Srpskoj u toku 2018.  i, eventualno, 2019.godine. , Savez je uputio dopis svim ministarstvima Vlade Republike Srpske i određenim institucijama na republičkom nivou radi dostavljanja relevantnih informacija.
Na ovaj način bi Savez opština i gradova Republike Srpske kao i u prethodnim godinama nastavlja sa aktivnostima prikupljanja i objedinjavanja informacija od strane vladinih i ostalih institucija na svim nivoima, te jedinicama lokalne samouprave pružio podršku u procesu blagovremenog  i realnijeg planiranja, te pripreme  prioritetnih projekata identificiranih u okviru njihovih strategija razvoja.