ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА
 „Систем за рачуноводство, финансије и платни промет у Савезу општина и градова Републике Српске“