LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Telefonske_konsultacije

faq

E-learning

Obuke 

 

Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Inicijative za izmjenu propisa

Svaka jedinica lokalne samouprave može pokrenuti inicijativu za izmjenu postojećih propisa, koji su od značaja za njeno funkcionisanje.

Da biste pokrenuli inicijativu potrebno je da svoj prijedlog za izmjenu dostavite u formi amandmana, na e-mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Prijedlog se dostavlja kao skeniran zvanični dopis, na memorandumu grada/opštine, protokolisan i sa potpisom grado/načelnika.

Ovdje možete vidjeti sve pokrenute inicijative, uzeti učešće u njima, te pratiti njihov dalji razvoj.

Inicijativa za izmjenu Zakona o poštanskim uslugama

Incijativa za izmjenu Zakona o poštanskim uslugama

 

Amandmani na Prijedlog Zakona o socijalnoj zaštiti

Savez opština i gradova RS uputio je Narodnoj skupštini RS slijedeće Amandmane na Prijedlog Zakona o socijalnoj zaštiti:

1) Amandman na član 133
U članu 133. stav 1. Prijedloga Zakona o socijalnoj zaštiti briše se tačka a). Tačka b postaje tačka a) i u novom tekstu glasi: "finansiranje prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica, u visini iznosa iz člana 34. ovog
Zakona".
Tačke v, g, d, đ, e, ž, z postaju tačke b, v, g, d, đ, e, ž.

2) Amandman na član 134
U članu 134. stav 1 Prijedloga Zakona o socijalnoj zaštiti mijenja se i u novom tekstu glasi:
1) u budžetu jedinica lokalne samouprave obezbjeđuju se sredstva za  finansiranje prava na novčanu pomoć u visini iznosa iz člana 24 ovog Zakona".

3) Amandman na član 152
U članu 152. briše se tačka, stavlja zarez i dodaje tekst koji glasi: "a primjenjivaće se od 01.01.2013. godine"
 

Inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS" br. 30/07 i 29/10)

U skladu sa Zaključkom Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske broj 01-71-03/12 sa tematske sjednice Predsjedništva održane dana 13. marta 2012. godine, Savez opština i gradova Republike Srpske podnio je Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske ("Službeni glasnik RS" br. 30/07 i 29/10). Inicijativa je upućena Vladi RS, Sekretarijatu Vlade RS, Ministarstvu finansija RS, Narodnoj skupštini RS i Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS.
Ovom Inicijativom se predlaže da se član 55. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske ("Službeni glasnik RS" br. 30/07 i 29/10) mijenja i dopuni na način da se Opštine u Republici Srpskoj mogu zaduživati i za obrtna sredstva.
 

Inicijativa/prijedlog za izmjenu Zakona o naknadama za vršenje usluga premjera i korišćenja podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta ("Sl. glasnik RS“ broj 92/09)

U skladu sa Zaključkom Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske broj 01-106-03/11 sa tematske sjednice Predsjedništva održane dana 15.marta 2011. godine, Savez opština i gradova Republike Srpske 24. marta 2011. godine podnio je inicijativu za izmjenu Zakona o naknadama usluga premjera i korišćenja podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta („Službeni glasnik RS“ broj 92/09). Inicijativa je upućena Vladi RS, Narodnoj skupštini RS, Sekretarijatu Vlade RS, Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
U međuvremenu je sačinjen Nacrt Zakona o naknadama za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta (septembar 2011. godine) i postavljen na sajtu RUGIP-a. Prema informacijama sa kojima raspolažemo u Savezu, procedura donošenja ovog Zakona je bila privremeno zaustavljena, zbog problema oko usvajanja drugih zakona u ovoj oblasti (Zakon o premjeru i katastru RS), ali smo takođe obaviješteni da će se u Planu rada Vlade RS, kao i Narodne skupštine RS za naredni period, naći i usvajanje ovog Zakona. Ono što smo uočili je da u novom Nacrtu ovog Zakona naša inicijativa nije usvojena, odnosno da je predloženo staro zakonsko rješenje, koje je u Nacrtu navedeno u članu 9. tačka ž) (Od plaćanja naknade za korišćenje podataka iz člana 2. ovog zakona oslobađaju se:.... ž) nadležni organi uprave jedinice lokalne samouprave koja je odlukom Vlade svrstana u izrazito nerazvijene....“)
U međuvremenu Opština Kotor Varoš dostavila je Narodnoj skupštini RS, RUGIP-u i Savezu opština i gradova RS Inicijativu za izmjenu člana 8. stav 1. tačka e) Zakona o naknadama za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta („Službeni glasnik RS“ broj 92/09).
Opština Kotor Varoš predlaže da se u ovom članu, pored izrazito nerazvijenih opština, plaćanja ovih naknada oslobode i nerazvijene opštine. Razlozi za ovu inicijativu su finansijska nemogućnost opštine da snosi visoke troškove naknada za vršenje usluga katastra. Napominjemo da je Grad Banja Luka bio prvi koji je pokrenuo ovo pitanje i svoju inicijativu za izmjenu ovog Zakona podnio još krajem 2010. godine.
Nakon što je opština Kotor Varoš svoju inicijativu dostavila Predsjedništvu SOGRS, stručna služba SOGRS je pripremila i dostavila nadležnim institucijama dopunjenu inicijativu, koja je u martu mjesecu 2012. godine razmatrana na Odboru za privredu Narodne skupštne RS. Zaključak Odbora je da će se Inicijativa ponovo razmatrati pred Odborom za privredu, s obzirom da su članovima Odbora potreban dodatna objašnjenja.

Odbor za privredu Narodne skupstine RS je 14. maja 2012. godine ponovo razmatrao Inicijativu i podrzao je, odnosno dao pozitivno misljenje o njoj. U slijedecem koraku Inicijativu ce razmatrati Zakonodavni odbor NS RS


 

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA