Projekat integrisanog lokalnog razvoja - ILDP

LocalDevelopmentSwiss logo FINAL june 2014logoUndp

ILDP predstavlja zajedničku inicijativu Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP BiH), a ključni partneri u projektu su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Federalno ministarstvo pravde, te oba saveza opština i gradova, dok ukupan broj direktnih korisnika čini 40 jedinica lokalne samouprave i njihove lokalne zajednice.
ILDP pruža podršku harmonizaciji planiranja razvoja na lokalnom nivou primjenom jedinstvene metodologije za integrisano planiranje razvoja u BiH, stvarajući time kritičnu masu jedinica lokalne samouprave koje primjenjuju integrisani i participatorni pristup u izradi svojih strategija razvoja. Uzimajući u obzir pokretačku ulogu jedinica lokalne samouoprave te jedinstvene društvene, ekonomske i okolinske aspekte svake lokalne zajednice, projekat se posebno fokusira na na kreiranje institucionalnih mehanizama za djelotvorno povezivanje razvojnih prioriteta na lokalnom nivou sa strateškim i finansijskim okvirima viših nivoa vlasti. Pored podrške procesima planiranja razvoja, ILDP podržava efikasnu implementaciju lokalnih razvojnih strategija putem jačanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave u sprovođenju politika i transformaciji lokalnih prioriteta u konkretne razvojne inicijative.
Ciljevi
Cilj projekta je da podrži dalju konsolidaciju sistema strateškog planiranja na lokalnom nivou u BiH putem:
Jačanja procesa integrisanja lokalnih strateških planova u strateške i finansijske okvire i planove viših nivoa vlasti; i
Podrške kritičnoj masi jedinica lokalne samouprave u primjeni harmonizovanog pristupa strateškom planiranju i efikasnom upravljanju procesima lokalnog razvoja u partnerstvu sa njihovim lokalnim zajednicama.