Актуелна дистрибуција надлежности и фискалних и других инструмената јединицама локалне самоуправе отежава активности на привлачењу инвестиција и локалном економском развоју. Зато се СОГРС залаже за унапређивање правног оквира за локални економски развој, посебно кроз измјене закона којим би се јединицама локалне самоуправе дале веће надлежности у стварању повољне пословне климе за инвеститоре, чиме би се створио адекватан институционално-правни оквир као претпоставка стварања повољног пословног окружења.

Осим повећања одговорности локалних власти, неопходно је наставити изградњу капацитета локалних самоуправа и локалних развојних агенција за управљање локалним економским развојем. Један од посебно битних елемената који утиче на одлуку инвеститора да инвестира у некој јединици локалне самоуправе односи се великим дијелом на инфраструктурну опремљеност индустријске зоне, грађевинског земљишта и уопште локације на којој је предвидио да улаже.

Зато је потребно да се ради на изградњи капацитета локалних самоуправа и локалних развојних агенција за планирање и развој економске инфраструктуре у сврху креирања повољног пословног окружења. Такође, локалне власти је потребно подржати у спровођењу процеса и мјера стратешког планирања да би се обезбиједила покривеност приоритетних области живота усаглашеним стратешким и другим развојним документима, што обезбјеђује претпоставке за усклађено, одговорно и ефективно вршење надлежности локалне самоуправе. СОГРС je успоставиo сервисну линију (енгл. help desk) за стратешко планирање и менаџмент, која има улогу да промовише, унапређује и доставља нове информације које се односе на стратешко планирање и менаџмент. Посредством сервисне линије врши се промоција МиПРО методологије, као инструмента за проактивно и одговорно планирање локалног развоја, промоција успјешних стратегија развоја јединица локалне самоуправе из Републике Српске, израђених према МиПРО методологији, као и достава информација у вези са доступним тренинзима из области локалног стратешког планирања. Једна од издвојених активности СОГРС јесте мапирање расположивих финансијских средстава која ће се алоцирати за финансирање различитих развојних приоритета на локалном нивоу од владиних институција на свим нивоима у наредним годинама. Ово је континуирана активност коју СОГРС спроводи трећу годину за редом, а све информације о расположивим финансијским средствима објављују се на интернет страници СОГРС.

Коначно, јединице локалне самоуправе треба да имају успостављене базе података о економским и социјалним показатељима јединица локалне самоуправе (са инвентаром имовине и локалних ресурса). Осим тога, општине и градови морају да располажу интерним базама података (подаци о издатим грађевинским дозволама, подаци о издатим захтјевима за издавање грађевинске дозволе у посљедњих годину дана итд.). У ту сврху потребни су 

капацитети за остварење ове функције и сарадња са свим релевантним институцијама у размјени потребних података. Oпштинама и градовима ће се пружити подршка у изградњи капацитета и јачању знања и вјештина за припрему и управљање локалним развојним пројектима, а посебно у контексту Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) EУ. Kоначно, са процесом децентрализације и преузимањем подстицања локалног економског развоја за локалне власти је важно да све послове обављају квалитетно, ефикасно и у интересу грађана. СОГРС ће подржати неопходну модернизацију администрације, успостављање услужних центара (енгл. one-stop-shop) који омогућавају инвеститору да у најкраћем року и уз минималне трошкове дође до свих потребних дозвола и до свих осталих докумената који су му потребни да би отпочео и даље водио свој бизнис.

Локалним властима су неопходна већа овлашћења за управљање природним ресурсима. Јединице локалне самоуправе формално и практично немају утицаја на располагање већине ресурса који се налазе на њиховој територији, тако да по том основу нити остварују приходе, нити их могу искористити за рјешавање развојних проблема. Напротив, врло често трпе директну штету која настаје експлоатацијом тих ресурса. Развојем новог модела располагања и управљања природним ресурсима обезбиједило би се кључно учешће јединица локалне самоуправе у располагању локалним ресурсима. Неопходно је идентификовати све природне ресурсе јединица локалне самоуправе који се дају на коришћење и обезбиједити кључно учешће јединица локалне самоуправе у располагању и управљању природним ресурсима који се налазе на њиховој територији.

СОГРС ће се залагати за развој политика и инструмената за остваривање равномјерног регионалног развоја. Подршка развоју привредних субјеката, малог и средњег предузетништва, енергетска стабилност и квалитет, истраживање и искориштавање природних потенцијала и на тој основи подстицање развоја производних дјелатности треба да се пружа водећи рачуна о руралној и регионалној равномјерности. Постојећа категоризација јединица локалне самоуправе по степену развијености може бити од значаја за остваривање равномјернијег локалног и регионалног развоја Републике Српске (различите олакшице за програме из мање развијенијих подручја итд.). За само планирање и спровођење програма равномјерног регионалног развоја неопходни су додатни елементи којима се одређује ниво развијености, руралности и припадност регионима. За ту сврху неопходно је извршити додатна истраживања чији би резултати имали употребу са становишта диференцирања мјера економске политике. Коначно, стварањем стандардизованих база података о економским и социјалним показатељима јединица локалне самоуправе, са финансијским рангирањем и упоређивањем (енгл. benchmarking) створиће се претпоставке за израду анализа којим би се пружила подршка развоју политика и инструмената за остваривање равномјерног регионалног развоја.

СОГРС ће пружити подршку развоју капацитета општина и градова за планирање и спровођење инструмената руралног развоја. СОГРС ће пружати подршку општинама и градовима при изради секторских стратегија од значаја за њихов локални економски развој, као што је стратегија за рурални развој, односно развој пољопривреде. Такође, потребно је пружити подршку јединицама локалне самоуправе у изградњи капацитета за планирање у овој области. Посебно, важна је посебна подршка јединица локалне самоуправе у даљем развоју туризма као дијела интегралног руралног развоја јер је овај ресурс и даље веома неискоришћен усљед недостатка свијести о значају и могућностима туристичке привреде, слабој кадровској основи и недовољној препознатљивости производа.

Да би се унаприједио локални развој потребно је унаприједити сарадњу и дијалог између локалне самоуправе и привреде. Постојећи привредници, као и потенцијални инвеститори, треба да добију услуге и информације на начин који олакшава њихове послове. Зато ће СОГРС подржати локалне власти у остваривању дијалога са привредом, да би добиле смјернице шта треба да се развија и како да се рад локалних власти прилагоди потребама локалне привреде. СОГРС ће се посебно залагати за унапређивање законодавног оквира за реализацију јавно-приватних партнерстава (ЈПП) и подршку примјени ЈПП у пракси, да би били успостављени транспарентни и ефикасни механизми сарадње јавног сектора са приватним сектором у пружању јавних услуга. Развој ЈПП требало би да доведе до нових рјешења у пружању јавних услуга на локалном нивоу и да обезбиједи услове за јефтиније и квалитетније јавне услуге у појединим областима.