У току 2023. године дошло је до одређених одступања процјењених прихода од индиректних пореза који припадају јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту:ЈЛС) у односу на приходе које су планирани приликом израде Информације о усклађивању Документа оквирног Буџета РС за период 2023-2025 година са политикама Владе РС. Узимајући у обзир трендове кретања као и измјене одређених политика, свјесни смо потребе да се израде нове процјене прихода од индиректних пореза за ЈЛС што је прије могуће. Током састанка Одбора за финансије и имовину Савеза општина и градова Републике Српске, који је одржан 21.03.2023. године, договорено је да се сачека више информација када је у питању тренд кретања прихода од индиректних пореза у 2023.години, као и додатне информације у вези кретања инфлације и других параметара који утичу на приходе од индиректних пореза, како би Министарство финансија израдило прелиминарну процјену прихода од индиректних пореза за јединице локалне самоуправе, а договорени рок за израду процјене је крај априла 2023.године.
Указујемо на промјене које ће утицати на кретање прихода од индиректних пореза:
  • Укупан процјењени губитак прихода због већег издвајања прихода од индиректних пореза за финансирање БиХ институција (додатних 155 милиона КМ) у 2023. години износи 52,4 милиона КМ за цијелу Републику Српску, а од тога губитак прихода Буџета Републике Српске је процјењен на око 37,6 милиона КМ, док је губитак ЈЛС 12,7 милиона КМ и ЈП ''Путеви РС'' за 2,1 милиона КМ.
  • Након усвајања буџета за 2023.годину дошло је до усвајања измјена Закона о акцизама у БиХ које се односе на акцизе на дуванске прерађевине. Тачније, измјене се односе на рокове обрачуна обавезе за акцизе и рокове плаћања акциза. Измјене Закона имају значајне негативне посљедице на динамику уплате акциза на увезене дуванске прерађевине. Примјењујући важеће одредбе Закона између момента преузимања акцизних маркица и плаћања акциза од стране увозника и момента увоза обиљежених дуванских прерађевина протекне најмање два мјесеца.
Помјерање момента плаћања акциза на увозне дуванске прерађевине на моменат плаћања увозних дажбина производи „празан“ интервал у динамици наплате акциза на дуванске прерађевине од најмање два мјесеца од момента примјене измјена Закона, што ће проузроковати велики једнократни губитак прихода од акциза од најмање 100 милиона КМ (нето приходи на нивоу БиХ). Губитак за Републику Српску по овом основу износиће око 34,2 милиона КМ, што значи да ће буџет Републике Српске за 2023. године бити у губитку 24,6 милиона КМ, ЈЛС за 8,2 милиона КМ и ЈП ''Путеви РС'' за 1,4 милиона КМ.
  • Друго привремено поравнање за 2022. годину рачуна се на основу података о крајњој потрошњи на дан 31.01.2023. године и извршава се одмах по усвајању одлуке од стране УО УИО. Износ другог привременог поравнања између корисника индиректних пореза са Јединственог рачуна УИО за 2022. годину је око 28,8 милиона КМ на штету Републике Српске. То значи да ће доћи до губитка прихода од индиректних пореза у буџету Републике Српске за око 20,7 милиона КМ, док је губитак ЈЛС за 6,9 милиона КМ и Путева РС за 1,2 милиона КМ.
Што се тиче мјесечних процјена прихода треба узети у обзир да ће се друго привремено поравнање за 2022.годину измирити у три једнаке мјесечне рате и то март, април и мај (око десетог у мјесецу). Такође, очекује се усвајање Буџета заједничких институција у току априла што ће довести до једнократног ретроактивног повлачења средстава за сва увећања која се односе на први квартал, а што ће се одразити на значајан пад прихода у датом мјесецу. Када је у питању Закон о акцизама, ефекат се очекује у марту и априлу.  На основу извршења за прва два мјесеца и плана за остатак 2023.године, напомињемо да су значајнији износи сервиса дуга у јануару, јулу, августу и октобру.
Извор: Министарство финансија