Сједница Предсједништва је одржана 18.04.2019.године у Бања Луци, са следећим дневним редом:
1. Извод из Записника 64.сједнице Предсједништва; 2. Иницијатива Министарству финансија у вези припреме Закона о буџетском систему Републике Српске; 3. Приједлог критеријума за одређивање степена развијености јединица локалне самоуправе; 4. Иницијативе Министарства унутрашњих послова Републике Српске; 5. Иницијативе Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију; 6. Иницијативе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; 7. Иницијативе Републичке управе цивилне заштите; 9. Извјештај о раду ОГРС 2018.годину; 10. Документ „Мапа пута укључивања СОГРС у процесу ЕУ интеграција“; 11. Извјештај Надзорног одбора о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2018.годину; 12. Извјештај о наплати чланарина СОГРС за 2018.годину;  13. Финансијски план СОГРС за 2019.годину; 14. План рада СОГРС за 2019.годину; 15. Приједлог за именовање Одбора за обиљежавање „20.година постојања СОГРС“; 16. Приједлог за продужење пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану“; 17. Утврђивање Дневног реда 16. Скупштине СОГРС; 18. Разно.
          Поред чланова Предсједништва сједници су присуствовали: Славица Лукић, помоћник министра за ресор локалне самоуправе; Драган Јефтић, помоћник министра за грађевинарство, Свјетлана Топић и Марко Галић, стручни сарадници из МПУГЕ; Миле Међед, директор Републичке управе цивилне заштите, Драган Кос, помоћник директора; Жељко Јаковљевић, начелник Јединице опште полиције МУП; Дениса Сарајлић, пројект менаџер пројекта „Јачање савеза општина и градова у БиХ“.
          На почетку сједнице, Предсједништво је усвојило Извод из Записника 64. сједнице Предсједништва.
          У Радну групу Министарства финансија за измјене и допуне Закона о буџетском систему Републике Српске, предложени су: Љубиша Ћосић, предсједник Савеза, Дивна Аничић, начелник општине Мркоњић Град и Божана Шљивар, начелник Одјелења за финансије града Бања Лука.
          Предсједништво је сагласно да се важност Одлуке о критеријумима за одређивање степена развијености јединица локалне самоуправе продужи до краја 2020.године, као и да се у међувремену предложи нови модел критеријума за одређивање степена развијености, те да се његова примјена тестира на узорку од 3 – 5 локалних заједница.
          С обзиром да се формирање Форума за безбједност у јединицама локалне самоуправе показало као добра пракса, Предсједништво је позвало јединице локалне самоуправе да интезивирају активности на формирању Форума за безбједност, као и да да утврде модалитете пружања помоћи и подршке полицији Републике Српске у погледу безбједносних изазова узрокованих мигрантском кризом.
          Предсједништво је информисано о активностима на измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу и препоручује да се приликом утврђивања коефицијената изграђености води рачуна о специфичностима сваке локалне заједнице. Такође, Предсједништво је позвале све јединице локалне самоуправе да се активно укључе  у јавне расправе  увези израде плана управљања отпадом у Републици Српској.   
          Предсједништво је констатовало да је потребно поново подсјетити јединице локалне самоуправе на обавезе које су прописане у члану 17. Закона о ветеринарству Републике Српске, у погледу обезбјеђивања нешкодљивог уклањања животињског отпада, лешева и нуспроизвода животињског поријекла. Такође, Предсједништво позива јединице локалне самоуправе да се детаљно упознају са својим надлежностима и обавезама у погледу водоснабдјевања и каналисања насеља.
           Предсједништво је позвало јединице локалне самоуправе на активнију и континуирану сарадњу са министарством привреде и предузетништва, у смислу ажурирања података о Слободним производним просторима Републике Српске.
            Полазећи од значаја смањења ризика  од катастрофа, Предсједништво је прихватило иницијативу Републичке управе цивилне заштите о потреби да јединице локалне самоуправе раде на стварању материјалних и кадровских претпоставки за успостављање 
            Предсједништво је једногласно усвојило Извјештај о раду СОГРС 2018.годину и  упутиће га на усвајање Скупштини Савеза, уз констатацију је Савез у извјештајном периоду био укључен у преко 190 различитих догађаја, да је остварена одлична сарадња са републичким институцијама и организацијама, као и међународним организацијама у БиХ, те да је СОГРС веома квалитетно заступао интересе јединица локалне самоуправе.
У склопу ове тачке дневног реда, усвојена је и „Мапа пута укључивања СОГРС у процес европских интеграција“.
          Предсједништво је Извјештај Надзорног одбора о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2018.годину и упутиће га Скупштини Савеза на усвајање. Констатовано је да је извјештај урађен према међународним рачуноводственим стандардима и интерним процедурама савеза, те да је Савез пословао позитивно и да је остварио добитак у износу од 14.646,00 КМ.
Предсједништво је усвојило Извјештај о наплати чланарина СОГРС за 2018.годину, те констатовало да је наплата чланарине од 74,25%  још увијек недовољна за несметано функционисање Савеза.  Само захваљујући проактивном односу Стручне службе према међународним организацијама, највећи проценат материјалних трошкова Савеза покривен учешћем на пројектима.
Пред тога, Предсједништво је усвојило Финансијски план СОГРС за 2019.годину и План рада СОГРС за 2019.годину.
У Одбор за обиљежавање „20 година оснивања СОГРС“ именовани су: Љубиша Ћосић, предсједник Савеза, Игор Радојичић, градоначелник града Бања Лука; Мићо Мићић, градоначелник града Бијељина; Миленко Ђаковић, градоначелник града Приједор; Младен Ђуровић, начелник општине Вишеград; Дивна Аничић, начелник општине Мркоњић Град и представник Министарства управе и локалне самоуправе.
Предсједништво је констатовало да је пројекат „Програм јачања демократије на западном Балкану“, у који су биле укључене бројне јединице локалне самоуправе, постигао веома добре резултате и да су сагласни да се пројекат треба наставити и у наредној фази.
Предсједништво је усвојило Дневни ред за одржавање 16. Скупштине Савеза:       1. Усвајање Извода из записника са 15.Скпштине Савеза; 2. Извјештај о раду СОГРС у 2018.години; 3. Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС у 2018.години; 4. Одлука у вези противљења изградњи депоније нуклеарног отпада у Хрватској, на граници са Републиком Српском и БиХ. У радном дијелу Скупштине размотриће се:  „Актуелна питања трезорског пославања здравствених установа“ и „Актуелна питања демографије и популационе политике, омладинске политике и развоја спорта“.                  
У тематском дијелу рада Скупштине разматраће се: „Финансјијске ревизије јединица локалне самоуправе“ и „Ревизија учинка јавних предузећа“.