Сједница Предсједништва је одржана 22.09.2017.године у граду Требињу, са следећим дневним редом:
1.Извод из Записника са 60.сједнице Предсједништва 2. Извјештај о раду СОГРС за период мај – август 2017.године; 3. Информација Министарства правде о јавним расправама о Нацрту Закона о правобранилаштву Републике Српске и рјешења у Приједлогу закона о правобранилаштву Републике Српске; 4. Формирање Савјета за имплементацију Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017.-2021.године; 5. Информација „Смјештани капацитети под управом Министарства за избјегла и расељена лица-привођење трајној намјени, актуелно стање и проблеми у вези с тим“; 6. Информација Републичке управе цивилне заштите о Анализи организације и функционисању система заштите и спасавања/цивилне заштите у Републици Српској; 7. Презентација Републичке управе за инспекцијске послове „Дуални систем инспекција у Републици Српској“; 8. Информација Агенције за безбједност саобраћаја о Јавном позиву за суфинасирању пројеката намјењених за унапређење безбједности саобраћаја у јединицама локалне самоуправе у РС у 2018.години; 9. Разно.
 Поред чланова Предсједништва, сједници су присуствовали: Лејла Решић, министар управе и локалне самоуправе, Славица Лукић, помоћник министра за локалну самоуправу; представници Министарства правде; Министарства за избјеглице и расељена лица, Радован Грајић и Драго Вулета, помоћници министра; Предраг Томић, директор Републичке управе за инспекцијске послове, са сарадницима; Миле Међед, директор Републичке управе цивилне заштите, Милија Радовић, директор Агенције за безбједност саобраћаја, као и начелнике осталих херцеговачких општина.
 На почетку сједнице Предсједништво је усвојило Извод из Записника са 60.сједнице Предсједништва.
Предсједништво је усвојило Извјештај о раду СОГРС за период мај-август 2017.године, констатујући да је у извјештајном периоду Савез је био организатор или учесник око 40 разних догађаја (јавне расправе, тренинзи, радионице, конференције и слично). Симо Стакић, начелник општине Пелагићево, искористио је прилику да се захвали предсједнику Савеза и генералном секретару на активностима у вези рјешавања финансијских проблема функционисања општина Пелагићево и Доњи Жабар.
У вези о Нацрта Закона о правобранилаштву Републике Српске и рјешења у Приједлогу закона о правобранилаштву Републике Српске, Предсједништво сматра да је потребно организовати састанак  представника градова, који у свом саставу немају општине, са представницима Министарства управе и локалне самоуправе и Министарства правде.
 За чланове Савјета за имплементацију Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017.-2021.године, у име Савеза општина и градова Републике Српске,  предложени су Ранко Карапетровић, начелник општине Лакташи, и Снежана Ружичић, начелник општине Језеро.
Предсједништво је подржало активности Министарства за избјеглице и расељена лица за привођење трајној намјени свих смјештајних капацитета који се користе за алтернативни смјештај избјеглих и расељених лица и сагласно је да се јединице локалне самоуправе у којима се налазе смјештајни капацитети укључе у ову активност. Такође, Предсједништво је подржало иницијативу за доношење Закона о социјалном становању. Предсједништвхвата приједлог закључака Републичке управе цивилне заштите, предложених у вези Информације о Анализи организације и функционисању система заштите и спасавања/цивилне заштите у Републици Српској, како слиједи:
  1. Предсједништво даје пуну подршку напорима и активностима Републичке управе цивилне
заштите Републике Српске и Интересорној радној групи Владе Републике Српске на изналажењу новог концепта институционалног организовања, функционисања и финансирања Републичке управе цивилне заштите и система заштите и спасавања/цивилне заштите Републике Српске у цјелини.
  1. Предсједништво , полазећи од значаја проблематике и питања која се односе на успјешно
функционисање система заштите и спасавања/цивилне заштите као и од обавезе дефинисане чланом 153. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, сугерише надлежним органима општина односно градова да, до изналажења новог концепта финансирања, у потпуности реализују обавезе дефинисане наведеним чланом.
3. Предсједништво сугерише надлежним органима општина односно градова да предузму додатне мјере и активности на: изради планских и организационих документа из области заштите и спасавања/цивилне заштите, унапређењу међусекторске сарадње, координације и сарадње свих актера у провођењу мјера заштите од елементарне непогоде и друге несреће на подручју града односно општине, као и да преиспитају, у складу са процјеном угрожености, довољност специјализованих јединица и да раде на јачању и унапређењу приправности, опремљености, обученошћи и увјежбаности специјализованих тимова за заштиту и спасавање тј. да људске и материјално-техничке капацитете општине односно града ускладе и капицитирају у складу са ризико профилом општине односно града.
4. Предсједништво сугерише надлежним органима општина односно градова да потпишу споразуме о међусобној сарадњи у области заштите и спасавања/цивилне заштите са сусједним и другим општинама/градовима и да ускладе планове дјеловања у случају елементарне непогоде и друге несреће.
5. Предсједништво је сагласно да се у наредном периоду потпише Меморандум о сарадњи између Савеза општина и градова Републике Српске и Републичке управе цивилне заштите.
Предсједништво Савеза општина и градова Републике Српске тражи од Ватрогасног савеза Републике Српске да се достави Информација о утрошку финансијских средстава са рачуна Ватрогасног савеза, намјењених на реализацију пројеката техничког опремања ватрогасних јединица у Републици Српској у периоду 2013.- 2016.година, с приједлогом утрошка средстава за 2017.годину.
          Предсједништво је информисано о „Дуалном систему инспекција у Републици Српској“ и подржава рад Републичке управе за инспекцијске послове, кроз јачање функционалне повезаности са инспекцијама у јединицама локалне самоуправе, с циљем смањења нежељених ефеката дуалног система инспекција.
          У вези Јавног позива за суфинасирању пројеката намјењених за унапређење безбједности саобраћаја у јединицама локалне самоуправе у РС у 2018.години, Предсједништво је позвало јединице локалне самоуправе да планирају буџетска средства за суфинансирање ових пројеката.