О пројекту

 Циљ прojeктa: Пoдршкa Сaвeзу oпштинa и грaдoвa Рeпубликe Српскe у њихoвoj изгрaдњи кaпaцитeтa и крoз индирeктну и директну пoдршку ЈЛС увођењу енергеског менаџмента.
Oпис Прojeктa: Прojeкт je обениједио алате за управљање енергијом на локланом нивоу зa СОГРС у пружaњу пoдршкe свojим члaнoвимa у изради, имплeмeнтaциjи и прaћeњу Лoкaлних aкциoних плaнoвa eнeргeтскe eфикaснoсти, увођења енергетског менаџмента  и  других енергетских услуга. Савез  општина и градова РС укључен је у пројекат „Консултације за енергетску ефикасност у БиХ" који спроводи GFA Consulting Group GIZ на подручју читаве БиХ.
Пројекат ради на јачању капацитета Савеза општина и градова РС, те 
оспособљавању савеза да преузму улогу сервиса за локалне заједнице у области 
управљања енергијом.
Уз подршку Пројекта успјешно уведен систем за управљање енергијом Граду Бања Лука те општинама Модрича, Теслић, и Нови Град.
Све активности обављају се у координацији са институцаијама на нивоу ентита прије свага са релевантним министарствима и Фондом за заштиту животне средине и енерегетске ефикасности.

Статус пројекта
 Реализован

Почетак пројекта
 

Крај пројекта
 

Географска распрострањеност
 

Контакт особа за пројекте
 

Партнери
 
Њемачко друштво за међународну сарадњу ГИЗ.

Донатори
 
Њемачко друштво за међународну сарадњу ГИЗ.

 

Публикације/Брошуре

 

 

 

Видео

 

 

 

Актуелности