Savez opština i gradova Republike Srpske, sa sjedištem u Bijeljini osnovan je 1998. godine. SOGRS je samostalno, nestranačko, neprofitno, nacionalno udruženje od javnog interesa, u koje se dobrovoljno udružuju opštine i gradovi radi međusobne saradnje, razmjene iskustava i zajedničkog djelovanja, a u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa utvrđenih statutom SOGRS, zakonom i drugim aktima. SOGRS zastupa interese svojih članica pred višim organima vlasti, drugim organima i organizacijama, u Republici Srpskoj, ali i u inostranstvu.

Članstvo u SOGRS je dobrovoljno i članovi SOGRS su sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj. Prema odluci Ministarstva uprave i lokalne samouprave, SOGRS je udruženje od javnog interesa, jer njegovo djelovanje i sadržaj programa rada, shodno odredbi čl. 8. i 9. Statuta, prevazilazi interese članica i namijenjen je interesu javnosti, u skladu sa zakonom.

Pravni osnov za osnivanje SOGRS je Zakon o lokalnoj samoupravi, kojim je regulisano da se jedinice lokalne samouprave mogu udruživati u Savez opština i gradova Republike Srpske, radi unapređivanja i zaštite njihovih zajedničkih interesa, kao i da SOGRS može pristupiti međunarodnim udruženjima lokalnih vlasti i sarađivati sa odgovarajućim udruženjima lokalnih vlasti u Federaciji BiH i u inostranstvu, u skladu sa zakonom. Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi iz 2013. godine, SOGRS su date i ingerencije koje u početku nije imao, odnosno: „Organi republičke uprave dužni su da u postupku izrade zakona i drugih opštih akata kojima se uređuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave, nacrte, odnosno prijedloge zakona i drugih opštih akata dostave Savezu opština i gradova Republike Srpske i organima jedinica lokalne samouprave na izjašnjenje.“

Saradnja SOGRS i viših nivoa vlasti u Republici Srpskoj ogleda se u saradnji sa Vladom Republike Srpske, sa kojom SOGRS ima potpisan Memorandum o saradnji, odnosno sa ministarstvima, Narodnom skupštinom Republike Srpske i njenim odborima, kao i drugim republičkim organima, organizacijama i institucijama. SOGRS ima zaključene memorandume, odnosno sporazume o saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske, Privrednom komorom Republike Srpske, Fondom za zaštitu životne sredine Republike Srpske, kao i sa Stalnom konferencijom gradova i opština Srbije. SOGRS ostvaruje tijesnu i kontinuiranu saradnju sa Savezom općina i gradova Federacije BiH. Konačno, SOGRS je član priznatih međunarodnih organizacija, kao što su Savjet evropskih opština i regiona (CEMR), Ujedinjeni gradovi i lokalne vlasti (UCLG), te Mreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS).