Prioritet SOGRS je unapređivanje pravnog okvira za rad i funkcionisanje lokalne samouprave, što se realizovano kroz zagovaranje i neposredno učešće predstavnika SOGRS u izradi sistemskih pravnih propisa. Tu se prvenstveno misli na unapređivanje postojećih ili donošenje kvalitetnih novih zakona o lokalnoj samoupravi i statusu funkcionera jedinice lokalne samouprave, saradnji jedinica lokalne samouprave, te ostalih sistemskih zakona koji će odgovarati potrebama svih jedinica lokalne samouprave i uzeti u obzir društvene i političke promjene koje će se u međuvremenu desiti, kao i promjene u vezi sa obavezama BiH i Republike Srpske u procesu pridruživanja EU.

Dijalogom i pregovorima sa višim nivoima vlasti SOGRS zastupa interese i stavove jedinica lokalne samouprave u definisanju dalje decentralizacije nadležnosti, naročito onih koje bi organizovanjem na lokalnom, umjesto entitetskom nivou upotpunile ili učinile efikasnijim neke od postojećih nadležnosti, odnosno poslova lokalne samouprave, kao što su neke nadležnosti poreske uprave (prikupljanje prihoda od poreza na nepokretnosti na lokalnom nivou), imovinsko-pravni poslovi i poslovi katastra itd.

Da bi sve jedinice lokalne samouprave efikasno izvršavale svoje i povjerene poslove, neophodno je uspostaviti racionalnije i efikasnije organizovan sistem lokalne samouprave. U tom smislu SOGRS  zagovara, promoviše i podržava uvođenje višetipske lokalne samouprave. To posebno podrazumijeva donošenje propisa koji će predstavljati pravni osnov za organizovanje i pravnu diferencijaciju jedinica lokalne samouprave sa odgovarajućim, različitim obimom nadležnosti i mogućnostima funkcionalnog povezivanja jedinica lokalne samouprave, koji bi ujedno predstavljao podržavajući faktor za njihov razvoj.

S obzirom na to da su mjesne zajednice jedan od načina neposrednog učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou, SOGRS  posebnu pažnju posvećuje daljem unapređivanju položaja i funcionisanja mjesnih zajednica, čime se povećava učešće građana u vlasti na lokalnom nivou. U tom smislu SOGRS će podržava i donošenje i uspostavljanje pravnog okvira koji obezbijeđuje veću efikasnost rada mjesnih zajednica i njihov uticaj na lokalne parlamente.

SOGRS nastoji da pruži doprinos razvoju moderne i efikasne javne administracije i reformi u oblasti organizacije i optimizacije lokalne uprave, koja će biti sposobna da u potpunosti usvoji vrijednosti koje promoviše Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, te preuzme obaveze i zadatke koji joj budu postavljeni u procesu pridruživanja EU. U tom cilju SOGRS zastupa, promoviše i podržava opštu regulatornu reformu, unapređivanje kvaliteta rada lokalnih uprava i primjenu jasnih, efikasnih i ekonomičnih procedura za pružanje usluga građanima. Sa tim ciljem podržavaće se još veće približavanje lokalne samouprave građanima, kroz podršku uspostavljanju i unapređivanju elektronske uprave, usluga i servisa, te organizovanju centara za usluge građanima i njihovih kancelarija, geografski što bliže građanima i njihovim interesima.

U cilju unapređivanja i modernizacije lokalne samouprave SOGRS pruža podršku uvođenju i razvoju funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama. SOGRS aktivno zastupa, podržava i promoviše provođenje, razvoj i unapređivanje novog pravnog okvira kojim će biti uređen radni i materijalni položaj zaposlenih u lokalnoj samoupravi. SOGRS kontinuirano radi na umrežavanju i razmjeni znanja i iskustava, na izgradnji kapaciteta lokalne samouprave i njenih službenika za razvoj funkcije upravljanja ljudskim resursima.

SOGRS podržavava aktivno učešće u daljem razvoju i održavanju sistema za stručno usavršavanje, razvoj kapaciteta izabranih zvaničnika i službenika jedinice lokalne samouprave, u skladu sa realizacijom Strategije za obuku zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, te potrebama i zahtjevima jedinice lokalne samouprave. U tom smislu SOGRS razvija i prilagođava svoju organizaciju i stručne kapacitete potrebama za što efikasnijim obavljanjem ove funkcije.
 
U svim segmentima rada i funkcionisanja lokalne samouprave veoma je značajno pitanje borbe protiv korupcije. SOGRS podstiče sve oblike antikoruptivnog djelovanja jedinice lokalne samouprave, počev od uspostavljanja zakonskog okvira, do uvođenja antikoruptivne prakse u sve segmente funkcionisanja lokalne samouprave, pružanja stručne pomoći opštinama, promovisanja dobrih primjera iz prakse i slično. U tom pravcu SOGRS će izraditi i ponuditi članicama na usvajanje Etički kodeks ponašanja predstavnika lokalne samouprave i pružati stručnu pomoć članicama i promovisati dobre primjere iz prakse. SOGRS  podržava i promoviše sprečavanje svih oblika diskriminacije, i u tom smislu učestvuje u aktivnostima svih institucija, organizacija i jedinica lokalne samouprave koje se bave zakonskim okvirom i uvođenjem u praksu ovakvog djelovanja.