Kao i u drugim prioritetnim oblastima za jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj SOGRS podržava dalje usaglašavanje pravnog okvira sa pravnom legislativom EU u energetici, nastojeći da doprinese ostvarivanju strateških ciljeva Republike Srpske u ovoj oblasti.

SOGRS će kontinuirano pružati podršku donošenju i usklađivanju zakona o racionalnom korišćenju energije, odnosno zaokruživanju pravnog okvira za bavljanje energetskom efikasnošću na lokalnom nivou. Podrška jedinicama lokalne samouprave u primjeni zakona ogledaće se kroz izradu modela akata, komunikaciju sa ministarstvima na unapređivanju zakonskih i podzakonskih akata i slično.

SOGRS će podržavati i raditi na stvaranju regulatornih i finansijskih preduslova, kao i na izgradnji kapaciteta jedinice lokalne samouprave za intenzivniju realizaciju projekata energetske efikasnosti na lokalnom nivou. SOGRS će promovisati politike i mjere za poboljšanje energetske efikasnosti u finalnoj potrošnji radi ostvarenja održivog energetskog razvoja kroz: smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, povećanje sigurnosti snabdijevanja energijom, zadovoljenje energetskih potreba svih potrošača, smanjenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, podsticanje odgovornog ponašanja prema energiji, smanjenje eksploatacije fosilnih goriva, racionalizaciju potrošnje energije, povećanje konkurentnosti domaće privrede, eliminisanje energetskog siromaštva i ispunjavanje obaveza iz međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija.

SOGRS će raditi i na izgradnji kapaciteta jedinice lokalne samouprave u ovoj oblasti, a posebno u izradi i sprovođenju lokalnih energetskih planova. Konačno, promovisanje i zagovaranje potreba da se kroz primjenu mjera energetske efikasnosti, uvođenjem energetskog menamenta i korišćenjem obnovljivih izvora energije, smanje energetska zavisnost, energetski intenzitet i uticaj na životnu sredinu i klimatske promjene, ali i poveća sigurnost snabdijevanja energijom, biće u fokusu brojnih projektnih aktivnosti SOGRS u narednom periodu.

SOGRS će posebno podržati inicijative i učešće javnosti u djelatnostima koje imaju za cilj povećanje energetske efikasnosti, kao i razmjenu iskustava i dobrih praksi i podsticanje saradnje gradova i opština u oblasti energetske efikasnosti.

SOGRS će se zalagati za unapređivanje pravnog i institucionalnog okvira kojima se uređuju pitanja životne sredine u lokalnoj samoupravi i prilagođavanje standardima EU. SOGRS će kontinuirano podržavati razvijanje pravnog okvira kroz transponovanje pravnih tekovina EU u oblasti zaštite životne sredine, kao i njihovu primjenu na lokalnom nivou, donošenjem i unapređivanjem zakonskih i podzakonskih akta. SOGRS će obezbijediti zastupljenost jedinica lokalne samouprave i uvažavanje njihovih stavova prilikom kreiranja dokumenata iz ove oblasti. U ovu svrhu SOGRS će koristiti svoje stalne i privremene organe i tijela, kao i kanale za informisanje.

SOGRS će pružiti podršku članicama u podizanju svijesti i unapređivanju životne sredine. Nedostatak svijesti i nedovoljno učešće javnosti je prepreka koja podrazumijeva nerazumijevanje o značaju pitanja zaštite životne sredine i donosilaca odluka na lokalnom nivou, ali i među opštom populacijom. SOGRS će pružati podršku jedinicama lokalne samouprave u pogledu izvršavanja dužnosti koje će pred njih biti postavljene u narednom periodu. Ta podrška će se ogledati u aktivnostima podizanja svijesti i izgradnje kapaciteta za bavljenje pitanjima zaštite životne sredine, a posebno kroz intenzivne obuke o: direktivama EU u oblasti zaštite životne sredine; izradi planova u domenu zaštite životne sredine; realizaciji projekata u oblasti zaštite životne sredine.

Bolju primjenu zakona iz oblasti zaštite životne sredine i povećanje administrativnih kapaciteta na lokalnom nivou SOGRS će ostvarivati kroz intenzivan rad sa lokalnim vlastima. Potrebno unapređivanje primjene zakona iz domena zaštite životne sredine na lokalnom nivou u Republici Srpskoj će se postići izgradnjom lokalnih kapaciteta i intenziviranjem razmjene znanja, informacija i materijala među zaposlenima u lokalnim upravama zaduženim za pitanja zaštite životne sredine, unapređivanjem prikupljanja podataka o životnoj sredini, kao i širenjem dobrih primjera i praksi na polju zaštite životne sredine na lokalnom nivou. SOGRS će svoj rad usmjeriti na unapređivanje znanja u jedinicama lokalne samouprave u ovom smislu, koristeći sopstvene kapacitete za obuku i informisanje, ali će takođe zahtijevati i politički konsenzus na svim nivoima i težiti da ostvari saradnju sa institucijama republičkog nivoa vlasti da bi olakšala sprovođenje zakona na lokalnom nivou, da bi zajednički angažman na ovom planu mogao da ima pozitivan uticaj na osposobljenost jedinica lokalne samouprave u ovoj oblasti.

Na kraju, SOGRS će promovisati unapređivanje saradnje jedinica lokalne samouprave u osiguravanju efikasne primjene projekata iz oblasti zaštite životne sredine, npr. izgradnje sanitarnih deponija, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i slično.