Izmjene i nestabilnost pojedinih prihoda jednice lokalne samouprave, te neadekvatan sistem raspodjele sredstava između viših i nižih nivoa vlasti zahtijevaju da se zakonski jasno definiše sistem finansiranja jednice lokalne samouprave. Zato se SOGRS zalaže za fiskalnu decentralizaciju i zakonsko jasno regulisanje finansiranja lokalne samouprave (donošenje Zakona o finansiranju jedinice lokalne samouprave). Organima jedinica lokalne samouprave neophodno je, srazmjerno poslovima koje obavljaju, obezbijediti i finansijske i materijalne resurse, kojima će oni samostalno upravljati i raspolagati. Jedinice lokalne samouprave trenutno imaju skromne vlastite prihode, a u ukupnim prihodima dominiraju zajednički prihodi i prihodi pod kontrolom višeg nivoa vlasti. Lokalni organi vlasti treba da aktivno učestvuju u odlučivanju o zajedničkim prihodima i njihovoj raspodjeli sa višim nivoima vlasti. To podrazumijeva da se bitno smanji finansijska zavisnost lokalnih jedinica od hijerarhijski viših nivoa, poveća finansijska izvjesnost i obezbijedi stabilno finansiranje lokalnih jedinica u skladu sa aktuelnim i perspektivnim nadležnostima.

Povećanje učešća jedinica lokalne samouprave u raspodjeli javnih prihoda pretpostavlja određene izmjene u sistemu finansiranja lokalne samouprave. Prva od njih jeste reforma sistema i kriterijuma za raspodjelu PDV (unapređivanje Zakona o budžetskom sistemu u cilju fiskalne decentralizacije). Neophodno je da se uradi revizija kriterijuma za raspodjelu prihoda od PDV-a i da se radi na utvrđivanju novih parametara za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza u skladu sa trenutnim stanjem u lokalnoj samoupravi Republike Srpske.

Razvoj novog modela raspodjele PDV-a treba da bude usklađen sa modelom funkcionalne decentralizacije (uključuje i vertikalnu i horizontalnu raspodjelu). Novi koncept raspodjele sredstava treba da „uravnoteženjem prihoda“ omogući razvoj i jedinica lokalne samouprave koje se sporije razvijaju, uvodeći rješenja koja će ih stimulisati za brže postizanje višeg nivoa razvijenosti. Druga izmjena odnosi se na povećanje visine grantova za nerazvijene opštine. Zbog različitosti jedinica lokalne samouprave (različiti fiskalni kapaciteti, kao rezultat različitih nivoa privredne razvijenosti i rezultat niza drugih faktora) i nepostojanja usklađenog sistema raspodjele (vertikalnog „fiskalnog izjednačavanja“) trenutno nije obezbijeđen dovoljan obim sredstava za vršenje osnovnih funkcija svih jedinica lokalne samouprave i osiguranje njihovog razvoja do određenog nivoa. Povećanje visine grantova za kategorije nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština obezbijediće takvu alokaciju sredstava koja će omogućiti finansiranje svih osnovnih funkcija iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, ali i njihov razvoj.

Reforme u oblasti finansiranja lokalne samouprave podrazumijevaju i jačanje ovlašćenja lokalnih vlasti za prikupljanje javnih prihoda. Aktuelni sistem naplate prihoda jedinica lokalne samouprave postavljen je tako da one ne mogu preuzeti više odgovornosti i uticati na povećanje efikasnosti. Opštine i gradovi ne raspolažu potpunim podacima o iznosu utvrđenih obaveza za sve prihode koji se utvrđuju od drugih nadležnih organa, što značajno otežava naplatu izvornih prihoda. Zato SOGRS zagovara i podržava unapređivanje načina ubiranja vlastitih prihoda jedinica lokalne samouprave jer bi to obezbijedilo povećan obim prihoda, prvenstveno povećanjem nivoa vlastitih prihoda. Takođe, lokalni organi vlasti treba da samostalno i odgovorno upravljaju vlastitim prihodima i imovinom. Zato SOGRS zastupa neophodne izmjene i dopune Zakona o porezu na nepokretnosti i prenošenje na jedinice lokalne samouprave nadležnosti administriranja, odnosno prikupljanja poreza na nepokretnost, kao izvornog prihoda opština i gradova, a u skladu sa dobrim iskustvima u primjeni takvog rješenja u zemljama u okruženju.

Neophodno je unaprijediti kapacitete jedinica lokalne samouprave za odgovorno upravljanje javnim finansijama. Sposoban i odgovoran finansijski menadžment u jedinicama lokalne samouprave treba da obezbijedi efikasno korišćenje sredstava i time omogući uspješan i kvalitetan rad jedinica lokalne samouprave u skladu sa nadležnostima i održiv razvoj jedinica lokalne samouprave u skladu sa potrebama građana. Rad organizacionih jedinica koje obavljaju finansijske poslove zavisi od znanja i iskustva zaposlenih, a efikasnost u korišćenju i kvalitet u upravljanju sredstvima, zavisi i od poznavanja ove oblasti od najvišeg rukovodstva.

SOGRS će pružati podršku unapređivanju funkcija finansijskog menadžmenta i sistema višegodišnjeg finansijskog planiranja. S obzirom na značaj i visinu investicionih ulaganja SOGRS će podržati zakonsko regulisanje obaveze izrade programa javnih investicija od jedinica lokalne samouprave, jer ovom pitanju treba da se prilazi planski. Višegodišnje finansijsko planiranje je pretpostavka razvoja i osnov za realizaciju prioritetnih kapitalnih projekata i dosljednog sprovođenja višegodišnjih strategija razvoja. SOGRS podržav i jačanje razvoja i afirmacije internih kapaciteta za kontrolu, evaluaciju i reviziju. U cilju razvoja funkcije interne revizije u jedinici lokalne samouprave neophodno je da se usvoje podzakonski akti iz oblasti interne revizije, da bi se obezbijedile pretpostavke za dalji razvoj i jačanje funkcije interne revizije u jedinici lokalne samouprave.

SOGRS podržava jedinicu lokalne samouprave u evidentiranju, vrednovanju i upravljanju javnom imovinom. Neophodno je ažuriranje i eventualne dopune popisa imovine i odgovarajuća analiza vlasništva, korišćenja i stanja javne imovine u cjelini. Jedinice lokalne samouprave moraju analizirati imovinu u njihovom vlasništvu, te sprovesti postupke upisa prava vlasništva. Jedinice lokalne samouprave moraju znati koja imovina je pod njihovom kontrolom i gdje je locirana, koja je veličina imovine, pravni status i vrijednost imovine. Potrebno je uraditi finansijsku analizu, te za svaku vrstu imovine pažljivo formulisati predmet analize uz pomoć stručnjaka za oblast nepokretnosti. Kreiranje precizne baze podataka i popis imovine su preduslov efikasnog sistema upravljanja imovinom na lokalnom nivou.