Preuzmite u pdf formatu
Na osnovu člana 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 52/01 i 42/05) i člana 22. stava 1. tačke 1. Statuta Saveza opština i gradova Republike Srpske, Skupština Saveza opština i gradova Republike Srpske, na sjednici Skupštine Saveza održanoj                                                                                                       2020. godine donosi
 
 
S T A T U T
SAVEZA OPŠTINA I GRADOVA REPUBLIKE SRPSKE
 
 
 1. OPŠTE ODREDBE
Član 1.
 
Savez opština i gradova Republike Srpske je samostalno, nestranačko, neprofitno, udruženje od javnog interesa, u koje se dobrovoljno udružuju opštine i gradovi u Republici Srpskoj radi razvoja i unapređenja lokalne samouprave i njene zaštite, međusobne saradnje, razmjene iskustava i zajedničkog djelovanja za ostvarivanje zajedničkih interesa utvrđenih ovim statutom, u skladu sa Ustavom i zakonom i drugim aktima.
Savez opština i gradova Republike Srpske ima status udruženja od javnog interesa, koji, u okviru svoje djelatnosti, može da vrši javna ovlašćenja koja mu se povjere zakonom.
 
Član 2.
 
Naziv udruženja je: "Savez opština i gradova Republike Srpske" (u daljem tekstu: Savez).
Skraćeni naziv Saveza je: "SOGRS".
Sjedište Saveza je u Bijeljini, u ulici Potporučnika Smajića broj 18/III.
 
Član 3.
 
Savez ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz Ustava, zakona i ovog Statuta.
Savez stiče svojstvo pravnog lica danom upisa u registar kod nadležnog suda.
 
Član 4.
 
Službeni jezici u Savezu su: jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda i jezik hrvatskog naroda.
Službena pisma su ćirilica i latinica.
 
Član 5.

Savez ima pečat.
Pečat Saveza je okrugao, prečnika 35mm i u sredini sadrži amblem Saveza oko koga je ispisan tekst: Savez Opština i gradova Republike Srpske Bijeljina, ćiriličnim i latiničnim pismom.
Savez može imati jedan ili više štambilja radi evidencija ili potvrda službene dokumentacije.
 
Član 6.
 
Savez ima amblem.
Osnovnu kompoziciju amblema čini most predstavljen simbolično sa dvije dominantne boje zastave Republike Srpske (crvena i plava) koje se u polukružnom uzmahu usmjeravaju jedna na drugu, simbolizujući povezivanje članova Saveza. Ispod je velikim ćiriličnim slovima ispisan skraćeni naziv Saveza u dvije boje (plava i crna), a u osnovi amblema je u crnoj boji ispisan puni naziv Saveza.
Amblem se koristi u slučajevima kada se predstavlja i ističe značaj Saveza, a može se koristiti i u pečatu i štambilju Saveza.
Upotreba amblema uređuje se posebnom odlukom Predsjedništva Saveza.
 
 1. CILjEVI I DJELATNOST SAVEZA
Član 7.
 
Savez podstiče i koordinira međusobnu saradnju, razmjenu iskustava i zajedničko djelovanje svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom.
Osnovni ciljevi Saveza su:
 • razvoj, zaštita i unapređenje lokalne samouprave u skladu sa zakonom i principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi;
 • povezivanje i saradnja opština i gradova radi ostvarivanja njihovih zajedničkih interesa i poboljšanja njihovih kapaciteta za ostavrivanje nadležnosti i pružanje usluga građanima;
 • izgradnja i zastupanje zajednički utvrđenih stavova svojih članova posebno u postupku donošenja zakona i drugih propisa od značaja za zaštitu, unapređenje i finansiranje lokalne samouprave;
 • uspostavljanje i razvijanje saradnje opština i gradova sa inostranim opštinama i gradovima kao i nacionalnim i međunarodnim organizacijama i asocijacijama lokalnih vlasti.
 
Član 8.
 
Djelovanje i organizacija rada Saveza zasniva se na sledećim načelima:
 • članstvo je dobrovoljno,
 • Savez djeluje na teritoriji cijele Republike Srpske,
 • organizacija Saveza, sadržina i oblici njegovog djelovanja zasnivaju se na potrebama i interesima članova,
 
 • odnosi članova u Savezu su odnosi dobrovoljnog i slobodnog udruživanja i ravnopravne saradnje,
 • svaki član samostalno i ravnopravno u skladu sa svojim interesima i potrebama odlučuje o primjenjivanju zaključaka i stavova Saveza,
 • članovi Saveza izražavaju solidarnost i međusobno uvažavanje različitosti, potreba i interesa članstva,
 • Savez ima nestranački karakter i samostalno i nezavisno djeluje u interesu članova Saveza i javnosti uopšte, u skladu sa zakonom,
 • članovi Saveza imaju jednako prava glasa u organima Saveza u koje su birani,
 • rad Saveza je javan, u skladu sa zakonom i odlukama organa Saveza.
 
Član 9.
 
U realizaciji različitih oblika djelovanja Saveza, učestvuju predstavnici članova Saveza.
Skupovima koje organizuje Savez mogu prisustvovati predstavnici zainteresovanih organa i organizacija i predstavnici organizacija za informisanje javnosti.
Materijali iz rada Saveza dostupni su svim zainteresovanim organima, organizacijama, radnim ljudima i građanima.
 
Član 10.
 
Djelatnost Saveza odvija se u svim oblastima života i rada od značaja za lokalne zajednice, a naročito:
 • organizacija razmjene iskustava i drugih oblika međusobne saradnje, utvrđivanje i predstavljanje stavova po pitanjima koja su od zajedničkog interesa, saradnja sa organima i organizacijama koje se zalažu za iste ciljeve,
 • raspravljanje o aktuelnim pitanjima zaštite, razvoja i unapređivanja lokalne samouprave,
 • unapređenje i razvoj javnih službi u stambeno-komunalnoj oblasti, urbanizmu, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, obrazovanju, kulturi, zaštiti životne sredine i u drugim oblastima društvenog života,
 • utvrđivanje programa rada i preduzimanje mjere za njihovo ostvarivanje,
 • davanje inicijativa i prijedloga za izmjene ili donošenje propisa i mjera iz nadležnosti Republike u oblasti lokalne samouprave i drugim oblastima od interesa za članove Saveza,
 • davanjem izjašnjenja na nacrte, odnosno prijedloge zakona i drugih opštih akata kojima se uređuje položaj, prava i obaveze jedinica lokalne samouprave,
 • informisanje o praksi u Republici i inostranstvu u oblastima od značaja za lokalnu samoupravu,
 • saradnja sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama lokalnih vlasti i sa inostranim gradovima i opštinama,
 • uzajamno pomaganje u izvršavanju uloge i zadataka članova Saveza.
 
Član 11.
 
Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka u okviru svoje djelatnosti, Savez može obavljati i:
 • izdavačko-publicističku djelatnost,
 • novinsko-izdavačku djelatnost,
 • grafičku djelatnost,
 • usluge reklame i ekonomske propagande,
 • usluge obrade podataka,
 • poslovne i administartivne usluge,
 • istraživačko-razvojne usluge u komunalnim i društvenim djelatnostima,
 • ekonomsko-finansijske, organizacione i tehničke usluge.
 
Član 12
 
Savez može obavljati privredne delatnosti (djelatnosti kojima se stiče dobit) koje su neposredno povezane sa ostvarivanjem osnovnih statutarnih ciljeva i aktivnosti (srodne privredne djelatnosti) bez obaveze formiranja posebnog pravnog lica.
Savez može osnovati posebno pravno lice za obavljanje privrednih delanosti koja nisu neposredno povezana sa ostvarivanjem osnovnih statutarnih ciljeva i aktivnosti, u skladu sa zakonom.
 
Član 13.
 
Savez u okviru svoje djelatnosti može da vrši javna ovlašćenja kada su mu povjerena zakonom i međunarodnim konvencijama.
 
 1. ČLANSTVO - PRAVA, DUŽNOSTI I PRESTANAK
 
Član 14.
 
Član Saveza može biti svaka opština i grad u Republici Srpskoj koji prihvata ciljeve i načela djelovanja Saveza, utvrđena odlukom o osnivanju Saveza, Sporazumom o članstvu u Savezu i ovim statutom, kada prihvati Sporazum o članstvu u Savezu i o tome obavijesti Predsjedništvo Saveza.
Prijedlog Sporazuma o članstvu u Savezu utvrđuje Predsjedništvo Saveza, na prijedlog generalnog sekretara Saveza.
Odluku o prihvatanju Sporazuma o članstvu u Savezu donosi skupština opštine, odnosno grada, ako zakonom ili statutom jedinice lokalne samouprave nije određen drugi nadležni organ.
Predsjedništvo Saveza potvrđuje članstvo Saveza i o tome bez odlaganja obavještava opštinu, odnosno grad koji je prihvatio Sporazum.
 
Član 15.
 
Član Saveza ima pravo da preko svojih predstavnika:
 • ravnopravno učestvuje sa drugim članovima u ostvarivanju ciljeva Saveza;
 • sa jednakim pravom glasas učestvuje u odlučivanju na Skupštini Saveza i drugim organima i tijelima Saveza čiji je član;
 • bira i bude biran u organe i tijela Saveza,
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Saveza,
 • pokreće raspravu o svim pitanjima za koja je zainteresovan i da učestvuje u njihovom razmatranju, kao i donošenju i sprovođenju zaključaka,
 • pokreće inicijative za donošenje ili izmjene i dopune propisa kojima se uređuju pojedina pitanja od zajedničkog interesa za članove,
 • učestvuje u pripremama, donošenju i ostvarivanju programa rada,
 • druga prava utvrđena aktima Saveza.
 
Član 16.
Član Saveza je dužan da:
 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Saveza kroz učešće u radu organa Saveza i drugim aktivnostima koje organizuje ili u kojima učestvuje Savez;
 • obezbijedi da njegovi predstavnici učestvuju u radu, odnosno obavljaju poslove u organima Saveza u koje su izabrani ili delegirani;
 • predstavlja Savez u međunarodnim institucijama, tijelima i konferencijama u koje je izabran, odnosno delegiran;
 • redovno plaća članarinu, u skladu sa odlukom Skupštine Saveza;
 • obavlja i druge aktivnosti utvrđene aktima Saveza, odnosno koje mu povjere Skupština i Predsjedništvo Saveza.
 
Član 17.
 
Članstvo u Savezu prestaje:
 • odlukom skupštine opštine, odnosno skupštine grada o istupanju iz Saveza, ili
 • prestankom postojanja člana, ili
 • prestankom postojanja Saveza, ili
 • na drugi zakonom utvrđeni način.
Članstvo prestaje danom dostavljanja u Savez odluke o istupanju opštine ili grada, odnosno danom prestanka postojanja člana.
Predsjedništvo Saveza konstatuje prestanak članstva opštine ili grada u Savezu.
 
Član 18.
 
Članove Saveza u Savezu predstavljaju načelnici opština, odnosno gradonačelnici.
U slučaju kada je načelnik opštine, odnosno gradonačelnik opravdano spriječen da predstavlja svoju opštinu, odnosno grad, dužan je da imenuju lice koje će ga zastupati.
 
 1. ORGANI SAVEZA
Član 19.
 
Savez ima svoje organe putem kojih ostvaruje ciljeve i zadatke utvrđene odlukom o osnivanju Saveza i ovim statutom.
Organi Saveza su:
 1. Skupština Saveza,
 2. Predsjedništvo Saveza i
 3. Nadzorni odbor.
 
 1. Skupština Saveza
Član 20.
 
Skupština Saveza je najviši organ koga čine predstavnici svih članova Saveza. Svakog člana Saveza predstavlja jedan predstavnik sa pravom glasa.
 
Član 21.
Skupština Saveza radi u sjednicama koje mogu biti redovne ili vanredne.
Skupština se održava po potrebi u redovnom zasijedanju, po pravilu jednom godišnje a najmanje jednom u dvije godine.
Redovnu sjednicu Skupštine saziva Predsjedništvo Saveza po svojoj inicijativi ili na obrazloženi prijedlog najmanje jedne četvrtine članova Saveza.
Vanrednu sjednicu Skupštine Saveza na obrazloženi prijedlog može sazvati Predsjedništvo Saveza po svojoj inicijativi ili na prijedlog najmanje jedne trećine članova.
Obrazložene prijedloge iz stava 3. i 4. ovog člana koji moraju sadržavati pitanja koja će se razmatrati na redovnoj, odnosno vanrednoj sjednici Skupštine Saveza, razmatra Predsjedništvo Saveza i odlučuje o sazivanju sjednice Skupštine Saveza.
Kada je podnesen punovažan prijedlog za održavanje redovne ili vanredne sjednice Skupštine Saveza, sjednica se mora održati u roku od 60 dana od dana podnošenja prijedloga.
 
Član 22.
 
Sjednicu Skupštine Saveza saziva Predsjedništvo Saveza, pisanim pozivom koji sadrži mjesto i vrijeme održavanja sjednice sa prijedlogom dnevnog reda.
Uz poziv za održavanje sjednice Skupštine Saveza prilažu se materijali koji su pripremljeni za pojednine tačke dnevnog reda.
 
Član 23.
 
Sjednicu Skupštine Saveza na kojoj se vrši izbor članova Predsjedništva Saveza, predsjednika Saveza i tri potpredjsednika Saveza saziva Predsjedništvo iz
 
prethodnog saziva, a sjednici do izbora novog predsjednika Saveza, predsjedava prethodni predsjednik Saveza.
Nakon izbora novog predsjednika Saveza koji preuzima predsjedavanje sjednici, Skupština vrši izbor tri potpredsjednika Saveza.
 
Član 24.
 
Predsjednik Saveza, u svojstvu predsjedavajućeg, predsjedava sjednici Skupštine, potpisuje akta koja je usvojila Skupština, predstavlja Skupštinu i obavlja druge poslove u skladu sa ovim statutom, poslovnikom Skupštine i drugim aktima koje usvaja Skupština Saveza.
Potpredsjednici Saveza, u međusobnom dogovoru i u skladu sa poslovnikom i drugim aktima Skupštine, zamjenjuju predsjedavajućeg Skupštine u slučajevima njegove odsutnosti i vrše druge poslove koje im odredi Skupština Saveza.
 
Član 25.
 
Skupština raspravlja i odlučuje o pitanjima iz djelokruga Saveza, utvrđena ovim statutom a naračito:
 • usvaja Statut Saveza i njegove izmjene i dopuna;
 • usvaja poslovnik i druge opšte akte utvrđene ovim statutom;
 • utvrđuje smjernice za rad Saveza;
 • usvaja strateške, programske i druge dokumente Saveza;
 • razmatra godišnji izvještaj o radu Predsjedništva, Nadzornog odbora i generalnog sekretara Saveza;
 • razmatra i usvaja izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza;
 • utvrđuje način finansiranja Saveza i utvrđuje visinu članarine;
 • usvaja izborna pravila za izbor organa Saveza;
 • vrši izbor i razrješenje Predsjedništva Saveza;
 • vrši izbor i razrješenje predsjednika i zamjenika predsjednika Saveza;
 • vrši izbor i razrješenje predsjednika i članova Nadzornog odbora;
 • imenuje i razrješava generalnog sekretara Saveza;
 • osniva stalna i povremena radna tijela i druge oblike djelovanja utvrđuje njihove poslove i način rada:
 • odlučuje o udruživanju Saveza u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu, u skladu sa zakonom i ovim statutom;
 • osniva organizacije i pravna lica od interesa za Savez i njegove članove, u skladu sa zakonom i ovim statutom;
 • odlučuje o statusnim promjenama, o prestanku postojanja Saveza i o raspodjeli preostale imovine u slučaju prestanka postojanja Saveza;
 • odlučuje o ustanovljavanju nagrada i priznanja Saveza;
 • vrši i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim propisima.
 
Član 26.
 
Skupština Saveza može punovažno odlučivati ako je na sjednici prisutna većina predstavnika od ukupnog broja članova Saveza.
Svaki član Saveza ima jedan glas pri odlučivanju u Skupštini.
Glasanje na sjednici Skupštine je javno, ukoliko Skupština ne odluči drugačije. Odluke se donose većinom glasova prisutnih ovlašćenih predstavnika članova
Saveza.
O statusnim promjenama, usvajanju statuta i njegovim izmjenama i dopunama, prestanku rada Saveza i raspodjeli preostale imovine u slučaju prestanka postojanja Saveza, Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova pristunih predstavnika članova Saveza.
 
Član 27.
 
U slučaju da sjednici ne prisustvuje dovoljan broj predstavnika članova Saveza, sjednica Skupštine će se odložiti i odrediti novi termin i mjesto održavanja sjednice sa istim predloženim dnevnim redom.
Mjesto i vrijeme održavanja nove sjednice Skupštine Saveza, u slučaju iz stava 1. ovog člana, određuje predsjednik Saveza ili zamjenik predsjednika Saveza ako zamjenjuje odsustnog predsjednika u tom svojstvu.
 
 1. Predsjedništvo Saveza
Član 28.
 
Predsjedništvo je izvršni organ Saveza koji se stara o postizanju ciljeva Saveza utvrđenih ovim statutom kao i programskih opredjeljenja Saveza te obezbjeđuje izvršenje odluka i zaključaka Skupštine Saveza.
Članovi Predsjedništva imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti.
 
Član 29.
 
Predsjedništvo Saveza ima 19 članova.
Iz reda izabranih članova Predsjedništva Saveza, Skupština bira predsjednika Saveza koji je istovremeno i predsjednik Predsjedništva kao i tri potpredsjednika Saveza koji su istovremeno i potpredsjednici Predsjedništva Saveza.
Generalni sekretar Saveza je, po funkciji, član Predsjedništva Saveza.
 
Član 30.
 
Skupština bira Predsjedništvo Saveza tako da se obezbijedi srazmjerna zastupljenost članova vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti, stepenu razvijenosti i veličini područja članova Saveza, te imajući u vidu i rodnu ravnopravnost.
U istom mandatu, mandat članova Predsjedništva, izuzev generalnog sekretara Saveza, vezan je za opštinu, odnosno grad, bez obzira na moguće personalne promjene na
 
funkcijama načelnika opštine, odnosno granodnačelnika.
Mandat članova Predsjedništva Saveza traje četiri godine i mogu biti ponovo birani na istu ili drugu funkciju u Predsjedništvu Saveza.
Predsjedništvo Saveza je za svoj rad odgovorno Skupštini Saveza.
 
Član 31.
 
Predsjedništvo vrši sledeće poslove:
 • upravlja radom Saveza između zasijedanja Skupštine i donosi potrebne odluke i druge akte radi ostvarivanja ciljeva Saveza;
 • upravlja imovinom Saveza u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukama Skupštine i odlučuje o zaduženju Saveza;
 • sprovodi politiku, odluke i zaključke Skupštine;
 • utvrđuje prijedlog statuta i prijedloge za izmjene i dopune statuta i drugih opštih akata koje donosi Skupština;
 • donosi planove i programe rada Saveza na osnovu stavova i smjernica Skupštine;
 • prati i usmjerava redovno obavljanje poslova i razmatra izvještaje o radu i aktivnostima Saveza između dvije sjednice Predsjedništva;
 • podnosi Skupštini izvještaj o svom radu i daje prijedloge smjernica za budući rad;
 • daje prijedloge i mišljenja i pokreće inicijative u ime Saveza i članova Saveza pred organima Republike i drugim organizacijama i institucijama;
 • daje izjašnjenja na nacrte, odnosno prijedloge zakona i drugih opštih akata kojima se uređuje položaj, prava i obaveze jedinica lokalne samouprave,
 • usvaja finansijski plan i razmatra izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza;
 • utvrđuje prijem u članstvo, prestanak i istupanje iz članstva;
 • priprema prijedloge dnevnog reda i materijale za odlučivanje na sjednicama Skupštine Saveza i odlučuje o sazivanju sjednica Skupštine;
 • određuje koja se dokumenta i podaci smatraju službenom i drugom tajnom;
 • vrši interni raspored posebnih zaduženja pojedinim članovima Predsjedništva;
 • osniva stalna i povremena radna tijela i druge oblike djelovanja Predsjedništva, utvrđuje njihove poslove i način rada i imenuje njihove članove;
 • odlučuje o održavanju konferencija, tematskih i drugih širih skupova Saveza;
 • obrazuje stručnu službu za obavljanje stručnih, administrativnih, organizacionih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Saveza, u skladu sa ovim statutom;
 • predlaže Skupštini izbor Predsjedništva, predsjednika, zamjenika predsjednika Saveza i generalnog sekretara;
 • odlučuje o dodjeljivanju priznanja Saveza;
 • u slučaju objektivne spriječenosti da vrši funkciju ili prestanka funkcije generalnog sekretara, određuje lice iz reda zaposlenih u stručnoj službi Saveza koje će obavljati poslove generalnog sekretara do njegovog povratka na rad, odnosno do redovnog izbora;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i odlukama Skupštine.
 
 
Član 32.
 
Predsjedništvo saziva predsjednik Predsjedništva Saveza na osnovu ukazane potrebe ili na inicijativu jedne trećine članova Predsjedništva.
Predsjedništvo Saveza može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Predsjedništva Saveza.
 
Član 33.
 
Predsjedništvo Saveza može održavati redovne, vanredne i tematske sjednice. Sjednice Predsjedništva mogu se održati i elektronskim putem.
U slučaju održavanja sjednice elektronskim putem, odluke, mišljenja, prijedlozi i drugi akti se donose pojedinačnim izjašnjavanjem članova Predsjedništva elektronskim putem (e-mejl, video-poruka), a odluka ili drugi akt je donesen glasovima većine koji su se izjasnili, pod uslovom da se izjasnila većina od ukupnog broja članova Predsjedništva.
U slučaju iz stava 3. ovog člana, odluke i drugi akti koje je Predsjedništvo donijelo elektronskim izjašnjavanjem, Predsjedništvo potvrđuje na prvoj redovnoj ili vanrednoj sjednici koja bude održana.
 
 1. Nadzorni od6or
Član 34.
 
U cilju vršenja kontrole nad radom organa i tijela Saveza i kontrole materijalno-finansijskog poslovanja obrazuje se Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana od kojih je jedan predsjednik, a biraju se iz reda članova Saveza.
Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira Skupština Saveza na mandatni period od četiri godine i mogu biti ponovo birani.
 
Član 35.
 
Nadzorni odbor razmatra i kontroliše:
 • primjenu odredaba Statuta Saveza i drugih opštih akata;
 • izvršavanje prava i obaveza svih organa Saveza;
 • materijalno-finansijsko    poslovanje   i    ispravnost   korišćenja    materijalno- finansijskih sredstava i imovine Saveza;
 • podnosi izvještaj Skupštini o svom radu za period između dvije sjednice Skupštine;
 • obavještava Predsjedništvo o nalazima koji su proizašli iz nadzora, u okviru djelokruga rada;
 • izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata organa Saveza;
 • vrši i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i odlukama Skupštine Saveza.
 
Član 36.
 
Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da o uočenim pojavama i svojim stavovima i zaključcima obavještava druge organe i članove Saveza, kao i nadležne organe van Saveza.
Nadzorni odbor daje preporuke za unapređenje zakonitosti rada i poslovanja Saveza.
 
Član 37.
Nadzorni odbor punovažno odlučuje ako je na sjednici prisutna većina članova Odbora.
Odbor zauzima stavove i donosi zaključke većinom glasova prisutnih članova.
Nadzorni odbor radi u sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.
 
 1. PREDSJEDNIK SAVEZA
 
Član 38.
 
Savez ima predsjednika i tri potpredsjednika Saveza.
Predsjednika i potpredsjednike Saveza bira Skupština iz reda izabranih članova Predsjedništva Saveza, na period od četiri godine i mogu biti ponovo birani.
 
Član 39.
 
Predsjednik Saveza predsjedava sjednicama Skupštine i predsjednik je Predsjedništva Saveza.
Predsjednik Saveza predstavlja Savez i zastupa njegove stavove i inicijative u zemlji i inostranstvu.
Potpredsjednici Saveza, u međusobnom dogovoru i u dogovoru sa predsjednikom Saveza, zamjenjuju predsjednika Saveza u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti za vršenje funkcije, obavljaju poslove koje im povjeri predsjednik i Predsjedništvo Saveza i vrše druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Saveza.
 
 1. GENERALNI SEKRETAR SAVEZA
 
Član 40.
Savez ima generalnog sekretara kojeg imenuje Skupština Saveza, na prijedlog Predsjedništva Saveza.
Mandat generalnog sekretara traje pet godina, samo nakon prvog izbora i može biti ponovo imenovan.
Naredni  mandati  generalnog  sekretara,  ako  se  bira   isto  lice,    traju četiri godine.
Generalni sekretar za svoj rad odgovara Skupštini i Predsjedništvu Saveza.
 
Član 41.
 
Generalni sekretar zastupa Savez kao pravno lice u pravnom prometu, bez ograničenja.
Generalni sekretar, u ime i za račun Saveza, zaključuje ugovore sa drugim pravnim subjektima, nalogodavac je za raspolaganje novčanim sredstvima Saveza, odlučuje o upotrebi materijalnih sredstava za izvršavanje poslova i zadataka i vrši druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom, odlukama i drugim aktima Skupštine i Predsjedništva Saveza.
Generalni sekretar predstavlja i zastupa Savez u odnosima sa partnerskim i drugim organizacijama i institucijama.
 
Član 42.
 
Generalni sekretar Saveza ima posebna ovlašćenja i odgovornosti, a naročito da:
 • se stara da cjelokupna djelatnost i aktivnosti Saveza budu u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim aktima Saveza;
 • organizuje i rukovodi radom Stručne službe,
 • neposredno i putem Stručne službe Saveza obezbjeđuje izvršenje odluka, zaključaka i drugih akata organa Saveza;
 • podnosi Skupštini Saveza finansijski izvještaj i izvještaj o svom radu i radu Saveza;
 • donosi opšte akte i odluke potrebne za funkcionisanje Saveza kao pravnog subjekta, u skladu sa zakonom i ovim statutom i stara se o zakonitosti rada Saveza;
 • donosi neophodne provedbene akte u cilju realizacije aktivnosti iz partnerskih projekata;
 • obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i aktima Skupštine i Predsjedništva Saveza.
 
Član 43.
 
Generalni sekretar funkciju obavlja profesionalno i u radnom je odnosu u Savezu.
Radno-pravni status i prava iz radnog odnosa generalnog sekretara uređuju se ugovorom o radu na određeno vrijeme koji zaključuju generalni sekretar i Predsjedništvo Saveza.
Izuzetno, iz naročito opravdanih razloga, Predsjedništvo može odobriti da generalni sekretar funkciju obavlja bez zasnivanja radnog odnosa u Savezu, a visina naknada za rad i druga prava i obaveze urediće se posebnim ugovorom, u skladu sa zakonom.
 
 1. OBLICI DJELOVANjA SAVEZA
 
 1. Od6ori i druga radna tijela u Savezu
Član 44.
 
Odbori su stalna radna tijela Saveza za razmatranje određenih pitanja iz pojedinih oblasti društvenog života koji su od posebnog značaja za opštine i gradove, odnosno za funkcionisanje i razvoj lokalne samouprave.
 
Član 45.
 
Predsjedništvo Saveza donosi odluku kojim se utvrđuje vrsta i naziv odbora, sastav odnosno broj članova i djelokrug rada.
Predsjedništvo imenuje članove odbora na period od četiri godine, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti opština i gradova u njihovom sastavu, kao i o stručnoj kvalifikovanosti člana i njegovo poznavanje materije i djelatnosti za koju se odbor osniva.
 
Član 46.
 
Odbori razmatraju pitanja u oblastima za koje su osnovani i svoja mišljenja, zaključke i prijedloge podnose Predsjedništvu, Skupštini i članovima Saveza, kao i zainteresovanim organima i organizacijama.
 
Član 47.
Skupština Saveza može posebnim aktima obrazovati svoja radna tijela radi detaljnijeg razmatranja ili proučavanja određenih pitanja iz djelokruga rada Skupštine. Radna tijela iz stava 1. ovog člana Skupštini Saveza podnose svoje izvještaje,
mišljenja i prijedloge.
Predsjedništvo i odbori mogu, radi detaljnijeg razmatranja pojedinih pitanja, da obrazuju komisije, radne grupe, timove i druga privremena i povremena radna tijela.
 
 1. Mreže u Savezu
Član 48.
 
Mreže su oblici djelovanja Saveza koje se organizuju radi razmjene iskustava, znanja, usaglašavanja i koordiniranja aktivnosti od zajedničkog interesa za sve ili za više članova Saveza.
Mreže razmatraju pitanja od interesa za svoje članove i svoja mišljenja, zaključke i prijedloge mogu podnositi Predsjedništvu Saveza, kao i zainteresovanim organima i organizacijama.
Odluku o osnivanju mreže donosi Predsjedništvo, na prijedlog zainteresovanih opština i gradova ili pojedinih zajednica, organizacija i organa, a mogu nastati i kao rezultat realizacije određenog projekta u kome je Savez ravnopravan partner.
Aktom o osnivanju mreže određuje se, u načelu ciljevi mreže, organizacija i
 
način rada, a ostala pitanja mogu se bliže urediti Poslovnikom mreže.
Mreže mogu, po potrebi, formirati komisije i druge oblike djelovanja, što se utvrđuje Poslovnikom mreže.
 
 1. IZBOR, IMENOVANjE I RAZRJEŠENjE ČLANOVA ORGANA SAVEZA
 
Član 49.
 
Izbore i imenovanja u organe i oblike djelovanja Saveza vrše Skupština i Predsjedništvo Saveza, u skladu sa ovim statutom i drugim aktima ovih organa.
Izabrana lica u organima Saveza funkcije i dužnosti izvršavaju bez naknade.
 
Član 50.
 
Članovi Predsjedništva, predsjednik Saveza i njegov zamjenik, predsjednik i članovi Nadzornog odbora i generalni sekretar Saveza mogu biti  razriješeni dužnosti:
 • na lični zahtjev;
 • podnošenjem ostavke;
 • ako u dužem vremenskom periodu ne vrše povjerenu dužnost u organu u koji su izabrani;
 • ako povjerenu dužnost vrše na način suprotan zakonu, ovom statutu i interesima Saveza;
 • istekom mandata na koji je izabran, odnosno imenovan;
 • u slučaju smrti.
Članovi radnih i drugih tijela Saveza mogu biti razriješeni dužnosti na lični zahtjev ili ukoliko u dužem vremenskom periodu ne vrše povjerenu dužnost.
Prijedlog za razrješenje članova organa Saveza i članova radnih i drugih tijela Saveza mogu dati članovi tih organa ili tijela ili najmanje pet članova Saveza putem svojih ovlašćenih predstavnika.
 
 1. STRUČNA SLUŽBA SAVEZA
 
Član 51.
 
Za obavljanje stručnih, administrativnih, organizacionih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Saveza, obrazuje se Stručna služba Saveza, kao posebna organizaciona jedinica.
Stručna služba naročito obavlja poslove izvršavanja Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata organa Saveza i njegovih oblika djelovanja; obezbeđuje izvršenje programa i planova rada i drugih zadataka koje Stručnoj službi povjere organi Saveza; priprema informacije, analize, izvještaje; vrši stručnu obradu i priprema nacrte opštih i drugih akata Saveza za potrebe njegovih organa; obrađuje i priprema inicijative i prijedloge za donošenje i izmjene i dopune zakona i drugih propisa; priprema inicijative i prijedloge za pokretanje raznih aktivnosti iz djelatnosti Saveza; neposredno učestvuje u organizovanju događaja i aktivnosti Saveza; osigurava realizaciju projekata sa partnerskim organizacijama; uspostavlja i vodi odgovarajuće
 
evidencije o aktima i aktivnostima organa Saveza i materijalno-finansijskom poslovanju Saveza i vrši i druge poslove iz djelatnosti Saveza, u skladu sa zakonom, ovim statutom i aktima organa Saveza.
Stručna služba Saveza obrazuje se odlukom Predsjedništva Saveza.
 
Član 52.
 
Generalni sekretar rukovodi radom Stručne službe Saveza.
U vršenju poslova rukovođenja Stručnom službom Saveza, generalni sekretar u ime poslodavca odlučuje o zapošljavanju, zaključivanju ugovora o radu sa zaposlenim, ostvarivanju njihovih prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa, izdaje radne zadatke i nadzire rad zaposlenih, donosi opšte akte kojima se uređuju radni odnosi zaposlenih i vrši druge poslove u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa i aktima Saveza.
Generalni sekretar donosi opšti akt kojim se uređuje kancelarijsko poslovanje Stručne službe Saveza, kao i druge opšte akte potrebne za izvršavanje zakona i drugih propisa i odluka organa Saveza.
Generalni sekretar je odgovoran za zakonitost rada Stručne službe Saveza.
 
Član 53.
 
Organizacija i rad Stručne službe Saveza, organizacione cjeline i radna mjesta uređuju se posebnim opštim aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji donosi generalni sekretar uz prethodnu saglasnost Predsjedništva Saveza.
Prijem u radni odnos novih zaposlenih generalni sekretar može vršiti, u pravilu, samo na upražnjena radna mjesta utvrđena opštim aktom iz stava 1. ovog člana.
Izuzetno od stava 2. ovog člana u Savezu se mogu zaposliti i lica na određeno vrijeme za rad na projektima, do završetka projekta, u skladu sa zakonom.
 
Član 54.
 
Obavljanje pojedinih stručnih poslova za potrebe Saveza, koje ne može izvršiti Stručna služba Saveza, može se povjeriti odgovarajućim naučnim institucijama, stručnim organizacijama ili licima sa ekspertskim, odnosno specijalizovanim znanjima.
Odluku o povjeravanju obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana donosi generalni sekretar, u skladu sa zakonom i aktima organa Saveza, a međusobni odnosi uređuju se ugovorom.
 
 1. PROGRAMI I PLANOVI RADA
 
Član 55.
 
Radi ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa u Savezu se donose programi i planovi rada.
Djelovanje i sadržaj programa i planova rada Saveza odražavaju ciljeve Saveza,
 
interese članica Saveza i interes javnosti posebno u oblasti lokalne samouprave, civilnog društva, ljudskih prava i sloboda i drugim oblastima iz djelatnosti Saveza.
Savez donosi strateški plan razvoja Saveza, na period od najmanje pet godina.
 
Član 56.
 
Program rada Saveza donosi se, po pravilu, za jednogodišnji period, pred početak tekuće godine.
Programom rada se utvrđuju poslovi i zadaci koji su od zajedničkog interesa za članove Saveza i o kojima će se raspravljati i odlučivati tokom tekuće godine.
U postupku izrade programa rada, Predsjedništvo sarađuje sa članovima i drugim zainteresovanim organima i organizacijama.
Program rada Saveza donosi Predsjedništvo Saveza na prijedlog generalnog sekretara i isti se dostavlja članovima Saveza i objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji Saveza.
 
Član 57.
 
Programe rada Saveza članovi ostvaruju kroz sledeće oblike djelovanja:
 • zasijedanja Skupštine, sjednice Predsjedništva i stalnih ili povremenih radnih tijela (odbori, mreže, komisije, radne grupe i dr.),
 • savjetovanja i druge skupove od interesa za sve ili za dio članova Saveza,
 • saradnju sa nadležnim organima, stručnim organizacijama opština i gradova, Republike, kao i društvenim organizacijama i udruženjima građana,
 • saradnju sa opštinama i gradovima u inostranstvu i odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim organizacijama opština i gradova (lokalne vlasti) na pitanjima od zajedničkog interesa i obostrane koristi,
 • saradnju sa međunarodnim i drugim organizacijama i asocijacijama, kao partnerima, u realizaciji projektnih i drugih aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Saveza;
 • organizovanje različitih oblika neposredne stručne pomoći opštinama i gradovima stručnim savjetima, ekspertizama, pomoći u izradi lokalnih propisa, istraživanja, izradu softvera i ustanovljavanje informacionih sistema i na druge načine,
 • izdavačko-publicističku djelatnost.
Planovi rada se usklađuju sa planovima opština i gradova, Republike i drugih organa, organizacija i asocijacija, kada je u pitanju javni interes.
 
 1. SREDSTVA SAVEZA
Član 58.
 
Imovinu Saveza čine nepokretnosti, prava na materijalnim dobrima, novčanim i nenovčanim sredstvima koja osiguravaju ostvarivanje ciljeva rada Saveza.
Sredstva za finansiranje poslova Saveza obezbeđuju se u visini koja je potrebna za vršenje djelatnosti predviđenih ovim statutom, programom i planovima rada Saveza.
 
Izvori finansiranja djelatnosti Saveza čine članarina, finansijska sredstva iz budžetskih dotacija, subvencije, participacije i ugovori sa fizičkim i pravnim licima, prihodi od kamata, prihod od prodatih časopisa i publikacija, prihod od konsalting usluga i drugih stručnih usluga iz oblasti lokalne samouprave, kotizacija za seminare i druge oblike obrazovanja, prihodi od kapitala, sredstva sponzora, pokloni i prilozi pojedinih organizacija i institucija, sredstva ostvarena kroz razne oblike poslovno- tehničke saradnju, zakupnina, sredstva iz projekata koje realizuje Savez sa partnerskim i drugim organizacijama i ostali prihodi ostvareni zakonitim korišćenjem imovine i sredstava Saveza.
 
Član 59.
 
Svaki član Saveza dužan je da redovno plaća godišnju članarinu.
Odluku o načinu utvrđivanja visine članarine donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva Saveza.
 
Član 60.
 
Organi Saveza dužni su da upravljaju imovinom Saveza sa pažnjom dobrog domaćina.
U upravljanju imovinom članovi organa Saveza ne mogu glasati u stvarima u kojima njihovi imovinski interesi, interesi njegovog bračnog druga ili srodnika do trećeg stepena, mogu biti u suprotnosti sa interesima Saveza.
Pravni poslovi u koje stupa Savez, zaključuju se po tržišnoj vrijednosti, odnosno pod uslovima koji su najpovoljniji po Savez, u skladu sa zakonom, ovim statutom i aktima organa Saveza.
 
Član 61.
Savez organizuje i vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izvještaje, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Materijalno-finansijsko poslovanje i vođenje poslovnih knjiga Saveza organizuje se u Stručnoj službi Saveza i vrši se po važećim propisima.
 
Član 62.
 
Finansiranje Saveza vrši se putem godišnjeg finansijskog plana koji sadrži predračun prihoda i rashoda.
Plan finansiranja Saveza usvaja Predsjedništvo Saveza na prijedlog generalnog sekretara.
Generalni  sekretar je  naredbodavac za  izvršenje finansijskog  plana Saveza   i odgovoran je za njegovo izvršenje.
 
 1. ODNOSI I SARADNjA SA DRUGIM ORGANIMA, ORGANIZACIJAMA I ASOCIJACIJAMA
Član 63.
U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka Savez ostvaruje saradnju sa organima i organizacijama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, stručnim, naučnim i drugim organizacijama i institucijama.
U ostvarivanju svojih zadataka i programa rada, Savez posebno ostvaruje saradnju sa Narodnom Skupštinom, Vladom, ministarstvima i drugim organima uprave i upravnim organizacijama Republike Srpske.
 
Član 64.
 
Savez može biti član odgovarajućih međunarodnih organizacija, odnosno asocijacija opština i gradova - lokalnih vlasti, u skladu sa zakonom.
Savez ostvaruje saradnju sa međunarodnim i drugim organizacijama, na partnerskoj osnovi, u realizaciji projekata i drugih aktivnosti kojima se postižu ciljevi Saveza i ostvaruju interesi članova Saveza.
 
 1. JAVNOST RADA
Član 65.
 
Rad Saveza je javan.
Savez je dužan do obezbijedi javnost svoga rada kako bi njegovi članovi bili stalno i blagovremeno informisani o njegovom radu, o donijetim odlukama i drugim aktima, kao i da bi se članovima omogućio uvid u ostvarivanje ciljeva i zadataka.
Za informisanje članova i šire društvene javnosti, Savez pored sredstava javnog informisanja, sopstvene zvanične internet stranice i društvenih mreža koristi i svoja glasila.
Odluku o izdavanju sopstvenih glasila donosi Predsjedništvo Saveza.
 
Član 66.
 
Djelatnost Saveza na međusobnom informisanju članova, razmjeni iskustava i razmatranju stručnih i praktičnih pitanja teorije i prakse lokalne samouprave, obavlja se preko informativnih biltena i drugih stalnih ili povremenih publikacija.
 
Član 67.
U Savezu mogu postojati tajni i povjerljivi podaci i informacije.
Smatraju se tajnom i ne mogu se nepozvanim licima saopštavati i objavljivati podaci od značaja za odbranu i bezbjednost, podaci čija je tajnost određena zakonom, kao i drugi podaci koji su opštim aktima Saveza predviđeni kao tajni ili povjerljivi, na način i u skladu sa zakonom.
O zaštiti tajnih i povjerljivih podataka stara se generalni sekretar Saveza.
 
 1. PRESTANAK RADA SAVEZA
Član 68.
 
Savez može prestati sa radom u slučajevima utvrđenim zakonom.
Odluku o prestanku rada Saveza u slučaju pripajanja, razdvajanja ili trnasformacije Saveza kao i prestanka djelovanja Saveza, u slučajevima utvrđenim zakonom, donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva Saveza, u skladu sa zakonom i ovim statutom.
 
Član 69.
 
U slučaju da Savez prestaje sa radom, njegova preostala imovina i sredstva će se prenijeti na drugu istu ili sličnu organizaciju ili udruženje od javnog interesa.
Ukoliko ne postoji organizacija ili udruženje iz stava 1. ovog člana, preostala imovina Saveza će se prenijeti na članice Saveza.
Odluku o raspodjeli preostale imovine u skladu sa stavom 1. i 2. ovog člana donosi Skupština Saveza.
 
 1. POSTUPAK ZA IZMJENE I DOPUNE STATUTA SAVEZA
 
Član 70.
 
Inicijativu za izmjenu ili dopunu statuta Saveza pokreće Predsjedništvo Saveza.
Obrazloženu inicijativu iz stava 1. ovog člana Predsjedništvu može podnijeti i deset članova Saveza.
Postupak za donošenje novog ili izmjene i dopune važećeg statuta sprovodi Predsjedništvo Saveza.
 
Član 71.
 
Nacrt promjene statuta Predsjedništvo Saveza dostavlja na prethodnu javnu raspravu članovima Saveza radi davanja prijedloga, mišljenja i sugestija.
Javna rasprava može trajati najduže 30 dana, o čemu odlučuje Predsjedništvo Saveza.
Svaki član može u ostavljenom roku javne rasprave dostaviti svoje mišljenje i prijedloge.
Predsjedništvo može odlučiti i da se, pored pribavljanja mišljenja članova na način predviđen u stavu 2. i 3. ovog člana, organizuje i usmena javna rasprava na koju će se pozvati zainteresovani članovi Saveza.
Po završetku javne rasprave Predsjedništvo utvrđuje prijedlog promjene Statuta.
Statut, odnosno njegove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
 
 1. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 72.
 
Odredbe ovog statuta koje se odnose na izbor i sastav Predsjedništva Saveza, odnosno predsjednika i potpredsjednika Saveza primjenjivaće se od narednog izbora ovih organa Saveza, po isteku tekućeg mandata.
 
Član 73.
 
Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi statut Saveza opština i gradova Republike Srpske usvojen na osnivačkoj Skupštini Saveza održanoj 23. oktobra 1998. godine, kao i njegove izmjene i dopune usvojene na petoj sjednici Skupštine održanoj 29. septembra 2005. godine, na sedmoj sjednici održanoj 03. aprila 2007. godine, na devetoj sjednici održanoj 27. marta 2009. godine, na 10. sjednici održanoj 28. aprila 2010. godine i na 11. sjednici održanoj 28. februara 2013. godine.
 
Član 74.
 
Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
SKUPŠTINA SAVEZA OPŠTINA I GRADOVA REPUBLIKE SRPSKE Broj:                                                                                                PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Datum,