Aktuelna distribucija nadležnosti i fiskalnih i drugih instrumenata jedinicama lokalne samouprave otežava aktivnosti na privlačenju investicija i lokalnom ekonomskom razvoju. Zato se SOGRS zalaže za unapređivanje pravnog okvira za lokalni ekonomski razvoj, posebno kroz izmjene zakona kojim bi se jedinicama lokalne samouprave dale veće nadležnosti u stvaranju povoljne poslovne klime za investitore, čime bi se stvorio adekvatan institucionalno-pravni okvir kao pretpostavka stvaranja povoljnog poslovnog okruženja.

Osim povećanja odgovornosti lokalnih vlasti, neophodno je nastaviti izgradnju kapaciteta lokalnih samouprava i lokalnih razvojnih agencija za upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem. Jedan od posebno bitnih elemenata koji utiče na odluku investitora da investira u nekoj jedinici lokalne samouprave odnosi se velikim dijelom na infrastrukturnu opremljenost industrijske zone, građevinskog zemljišta i uopšte lokacije na kojoj je predvidio da ulaže.

Zato je potrebno da se radi na izgradnji kapaciteta lokalnih samouprava i lokalnih razvojnih agencija za planiranje i razvoj ekonomske infrastrukture u svrhu kreiranja povoljnog poslovnog okruženja. Takođe, lokalne vlasti je potrebno podržati u sprovođenju procesa i mjera strateškog planiranja da bi se obezbijedila pokrivenost prioritetnih oblasti života usaglašenim strateškim i drugim razvojnim dokumentima, što obezbjeđuje pretpostavke za usklađeno, odgovorno i efektivno vršenje nadležnosti lokalne samouprave. SOGRS je uspostavio servisnu liniju (engl. help desk) za strateško planiranje i menadžment, koja ima ulogu da promoviše, unapređuje i dostavlja nove informacije koje se odnose na strateško planiranje i menadžment. Posredstvom servisne linije vrši se promocija MiPRO metodologije, kao instrumenta za proaktivno i odgovorno planiranje lokalnog razvoja, promocija uspješnih strategija razvoja jedinica lokalne samouprave iz Republike Srpske, izrađenih prema MiPRO metodologiji, kao i dostava informacija u vezi sa dostupnim treninzima iz oblasti lokalnog strateškog planiranja. Jedna od izdvojenih aktivnosti SOGRS jeste mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava koja će se alocirati za finansiranje različitih razvojnih prioriteta na lokalnom nivou od vladinih institucija na svim nivoima u narednim godinama. Ovo je kontinuirana aktivnost koju SOGRS sprovodi treću godinu za redom, a sve informacije o raspoloživim finansijskim sredstvima objavljuju se na internet stranici SOGRS.

Konačno, jedinice lokalne samouprave treba da imaju uspostavljene baze podataka o ekonomskim i socijalnim pokazateljima jedinica lokalne samouprave (sa inventarom imovine i lokalnih resursa). Osim toga, opštine i gradovi moraju da raspolažu internim bazama podataka (podaci o izdatim građevinskim dozvolama, podaci o izdatim zahtjevima za izdavanje građevinske dozvole u posljednjih godinu dana itd.). U tu svrhu potrebni su 

kapaciteti za ostvarenje ove funkcije i saradnja sa svim relevantnim institucijama u razmjeni potrebnih podataka. Opštinama i gradovima će se pružiti podrška u izgradnji kapaciteta i jačanju znanja i vještina za pripremu i upravljanje lokalnim razvojnim projektima, a posebno u kontekstu Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) EU. Konačno, sa procesom decentralizacije i preuzimanjem podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja za lokalne vlasti je važno da sve poslove obavljaju kvalitetno, efikasno i u interesu građana. SOGRS će podržati neophodnu modernizaciju administracije, uspostavljanje uslužnih centara (engl. one-stop-shop) koji omogućavaju investitoru da u najkraćem roku i uz minimalne troškove dođe do svih potrebnih dozvola i do svih ostalih dokumenata koji su mu potrebni da bi otpočeo i dalje vodio svoj biznis.

Lokalnim vlastima su neophodna veća ovlašćenja za upravljanje prirodnim resursima. Jedinice lokalne samouprave formalno i praktično nemaju uticaja na raspolaganje većine resursa koji se nalaze na njihovoj teritoriji, tako da po tom osnovu niti ostvaruju prihode, niti ih mogu iskoristiti za rješavanje razvojnih problema. Naprotiv, vrlo često trpe direktnu štetu koja nastaje eksploatacijom tih resursa. Razvojem novog modela raspolaganja i upravljanja prirodnim resursima obezbijedilo bi se ključno učešće jedinica lokalne samouprave u raspolaganju lokalnim resursima. Neophodno je identifikovati sve prirodne resurse jedinica lokalne samouprave koji se daju na korišćenje i obezbijediti ključno učešće jedinica lokalne samouprave u raspolaganju i upravljanju prirodnim resursima koji se nalaze na njihovoj teritoriji.

SOGRS će se zalagati za razvoj politika i instrumenata za ostvarivanje ravnomjernog regionalnog razvoja. Podrška razvoju privrednih subjekata, malog i srednjeg preduzetništva, energetska stabilnost i kvalitet, istraživanje i iskorištavanje prirodnih potencijala i na toj osnovi podsticanje razvoja proizvodnih djelatnosti treba da se pruža vodeći računa o ruralnoj i regionalnoj ravnomjernosti. Postojeća kategorizacija jedinica lokalne samouprave po stepenu razvijenosti može biti od značaja za ostvarivanje ravnomjernijeg lokalnog i regionalnog razvoja Republike Srpske (različite olakšice za programe iz manje razvijenijih područja itd.). Za samo planiranje i sprovođenje programa ravnomjernog regionalnog razvoja neophodni su dodatni elementi kojima se određuje nivo razvijenosti, ruralnosti i pripadnost regionima. Za tu svrhu neophodno je izvršiti dodatna istraživanja čiji bi rezultati imali upotrebu sa stanovišta diferenciranja mjera ekonomske politike. Konačno, stvaranjem standardizovanih baza podataka o ekonomskim i socijalnim pokazateljima jedinica lokalne samouprave, sa finansijskim rangiranjem i upoređivanjem (engl. benchmarking) stvoriće se pretpostavke za izradu analiza kojim bi se pružila podrška razvoju politika i instrumenata za ostvarivanje ravnomjernog regionalnog razvoja.

SOGRS će pružiti podršku razvoju kapaciteta opština i gradova za planiranje i sprovođenje instrumenata ruralnog razvoja. SOGRS će pružati podršku opštinama i gradovima pri izradi sektorskih strategija od značaja za njihov lokalni ekonomski razvoj, kao što je strategija za ruralni razvoj, odnosno razvoj poljoprivrede. Takođe, potrebno je pružiti podršku jedinicama lokalne samouprave u izgradnji kapaciteta za planiranje u ovoj oblasti. Posebno, važna je posebna podrška jedinica lokalne samouprave u daljem razvoju turizma kao dijela integralnog ruralnog razvoja jer je ovaj resurs i dalje veoma neiskorišćen usljed nedostatka svijesti o značaju i mogućnostima turističke privrede, slaboj kadrovskoj osnovi i nedovoljnoj prepoznatljivosti proizvoda.

Da bi se unaprijedio lokalni razvoj potrebno je unaprijediti saradnju i dijalog između lokalne samouprave i privrede. Postojeći privrednici, kao i potencijalni investitori, treba da dobiju usluge i informacije na način koji olakšava njihove poslove. Zato će SOGRS podržati lokalne vlasti u ostvarivanju dijaloga sa privredom, da bi dobile smjernice šta treba da se razvija i kako da se rad lokalnih vlasti prilagodi potrebama lokalne privrede. SOGRS će se posebno zalagati za unapređivanje zakonodavnog okvira za realizaciju javno-privatnih partnerstava (JPP) i podršku primjeni JPP u praksi, da bi bili uspostavljeni transparentni i efikasni mehanizmi saradnje javnog sektora sa privatnim sektorom u pružanju javnih usluga. Razvoj JPP trebalo bi da dovede do novih rješenja u pružanju javnih usluga na lokalnom nivou i da obezbijedi uslove za jeftinije i kvalitetnije javne usluge u pojedinim oblastima.