Ministarstvo privrede i preduzetništva, u saradnji sa drugim institucijama i organizacijama, utvrđuje i priprema osnovne elemente za izradu Strategije razvoja i malih preduzeća.
Obzirom da je prethodni strateški dokument važio do 2020. godine, Ministarstvo je pristupilo izradi Strategije razvoja i malih preduzeća za period 2021-2017. godine i formiralo radnu grupu, koju čine predstavnici svih institucija i organizacija čije djelovanje je važno za oblast privrede. Strategija je u prilogu.