EU za energetsku tranziciju (EU4 Energy Transition): 
Sporazum gradonačelnika na zapadnom Balkanu i u Turskoj
 
Poziv za dostavljanje prijedloga: Izrada Akcionog plana za energetski i klimatski održiv razvoj (SECAP) za opštine i gradove u Republici Srpskoj.   
 
Obrazac prijave za preliminarnu ocjenu opštinskih/gradskih partnera
 
Opšti podaci o projektu
EU za energetsku tranziciju (EU4 Energy Transition): Sporazum gradonačelnika na zapadnom Balkanu i u Turskoj je multidonatorski projekat koji zajednički finansiraju Evropska Unija i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementira GIZ na Zapadnom Balkanu i CPMA u Turskoj. Projekat se u Republici Srpskoj sprovodi u saradnji sa Savezom opština i gradova Republike Srpske. Ovaj projekat će se baviti klimatskim promjenama i pružiti podršku procesu energetske tranzicije na Zapadnom Balkanu i u Turskoj kroz masovnije pridruživanje inicijativi „Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju (CoM)“ u regionu i kroz pružanje podrške opštinskim/gradskim upravama prilikom ostvarivanje svojih ambicija vezanim za smanjenje emisije gasova s efektom staklene bašte (GHG) i povećanje svoje otpornosti na uticaje klimatskih promjena, pritom uzimajući u obzir specifičnosti na terenu.
Opšti cilj akcije je postizanje energetske tranzicije i bavljenje klimatskim promjenama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Specifični cilj je pružanje podrške gradovima članovima CoM-a na Zapadnom Balkana i u Turskoj u ispunjavanju preuzetih  energetskih i klimatskih ciljeva. Za više informacija, posjetite ovaj link: Covenant of Mayors for Climate & Energy
 
Polazna tačka ovog projekta je inicijativa „Sporazum gradonačelnika u Evropi“. Pristupanjem ovoj inicijativi gradovi se obavezuju da će doprinijeti ciljevima EU za zaštitu klime i da će izraditi SECAP. U tom kontekstu, jedna od ključnih aktivnosti ovog projekta je pružanje savjetodavnih usluga i tehničke podrške, kao i podrške u pogledu unapređenja kapacitetau odabranim opštinama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj prilikom izrade njihovog  prvog SECAP-a. U skladu s tim, opštine/gradovi koji iskažu volju da postanu dio velike porodice CoM, obavezuju se da će do 2030. godine ostvariti postavljene ciljeve, kao i da će izraditi i sprovesti planove adaptacija i vezane aktivnosti 
 
Poziv za dostavljanje prijedloga: Izrada Akcionog plana za energetski i klimatski održiv razvoj (SECAP) za opštine i gradove u Republici Srpskoj.   
U skladu s ovim ciljevima, ovim pozivom za podnosioce prijava pozivaju se opštine/gradovi da izraze zainteresovanost da postanu partner u projektu za sprovođenje aktivnosti u okviru trajanja projekta od 2021. do 2025. godine
Nakon podnošenja ove Prijave do 5 podnosioca prijave (lokalni organi) koji su ušli u uži izbor biće kontaktirani za drugi krug evaluacije koji će uključivati razgovor i pregled relevantne dokumentacije svakog grada ili opštine, s krajnjim ciljem odabira najmanje dvije opštine/grada koji će biti krajnji korisnici.
Odabrani gradovi / opštine dobiće podršku za razvoj SECAP-a u vidu tehničke pomoći, koja uključuje pružanje savjetodavnih usluga i angažovanje stručnjaka za izradu dokumenata, koji će usko sarađivati s timom koji odredi grad/opština. Tokom ovog procesa biće organizovane aktivnosti za zaposlene u lokalnoj upravi koje se tiču izgradnje kapaciteta, poput obuka, radionica ili seminara. Finansijsko učešće opštine/grada se ne očekuje.
 
Važna napomena: Ovaj konkurs Izrada Akcionog plana za energetski i klimatski održiv razvoj (SECAP) za opštine i gradove u Republici Srpskoj otvoren je samo za: 
• članove CoM-a,
• opštine koje izražavaju volju da postanu članice CoM-a potpisivanjem  ove prijave. Shodno tome, opštine koje budu odabrane za izradu SECAP-a biće u obavezi da zvanično pristupe CoM-u tokom procesa izrade SECAP-a.
Konkurs je otvoren samo za gradove i opštine na teritoriji Republike Srpske. 
 
Molimo vas da popunite, potpišete i pečatirate sljedeće Pismo namjere i Obrazac prijave (strane 2-6) i pošaljete popunjeni obrazac na dalje razmatranje (strane 1-6) do petka, 11.06.2021. godine na adresu: Savez opština i gradova Republike Srpske, ul. Potporučnika Smajića 18/III, 76300 Trebinje, na imejl adresu: info@alvrs.com  , sa naznakom „Prijava za Izradu Akcionog plana za energetski i klimatski održiv razvoj (SECAP) za opštine i gradove u Republike Srpske“.
 
Za sve dodatne informacije možete slobodno kontaktirati:
• Predrag Pajić, projekt menadžer (emejl: predragp@alvrs.com tel. 065/938-757)