Obavještavamo vas da je Evropska komisija otvorila Sedmi poziv za dostavljanje prijedloga grant aplikacija za investicione projekte u okviru programa Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).
 
Predmetni poziv otvoren je za sve WBIF sektore: održivi transport, čista energija, životna sredina i klima, digitalna budućnost, konkurentnost privatnog sektora i razvoj ljudskog kapitala.
 
Uslovi apliciranja na Sedmi poziv su sljedeći:
-          projekti moraju da budu u skladu sa Ekonomskim i investicionim planom za Zapadni Balkan (kriterijumi prihvatljivosti za svaki sektor nalaze se u prilogu mejla),
-          u sektoru za koji se aplicira mora da bude usvojena Jedinstvena lista prioritetnih projekata i cjelodržavna strategija,
-          projekti moraju da budu visokog stepena zrelosti i prioritetni za sprovođenje,
-          grant aplikacija mora da ima podršku jedne od međunarodnih finansijskih institucija (EBRD, EIB, CEB, KfW, AFD),
-          grant aplikacija mora da bude povezana sa investicijom i praćena kreditnim aranžmanom.
 
Takođe, nacrti grant aplikacija koje se kandiduju iz Republike Srpske moraju da:
-          imaju saglasnost nadležnog resornog ministarstva po pitanju usklađenosti prijedloga sa važećim strategijama i zakonima u sektoru unutar kojeg se kandiduje nacrt grant aplikacije,
-          imaju saglasnost Ministarstva finansija Republike Srpske po pitanju mogućnosti zaduživanja vezanog za pojedinačni projekat,
-          budu kandidovani posredstvom resornog ministarstva i republičkog koordinatora.
 
Ukoliko dati uslovi nisu ispunjeni, grant aplikacija neće moći biti upućena u dalju proceduru.
 
Molimo resorna ministarstva da sa institucijama i aplikantima iz svoje resorne nadležnosti sprovedu konsultacije u vezi sa kandidovanjem nacrta grant aplikacija.
 
Osnovne informacije o projektima potrebno je dostaviti Ministarstvu za evropske integracije i međunrodnu saradnju najkasnije do 25. marta 2022. godine do 12:00 časova na adresu fondovieu@meoi.vladars.net.
Nacrte grant aplikacija takođe je potrebno dostaviti Ministarstvu na adresu fondovieu@meoi.vladars.netnajkasnije do 7. juna 2022. godine do 12:00 časova.  
 
Aplikacije se kandiduju Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju posredstvom resornog ministarstva.
  
U prilogu dostavljamo Obrazac grant aplikacije, Smjernice za izradu grant aplikacija, Instrukciju za sprovođenje procesa izrade i kandidovanja grant aplikacija u Republici Srpskoj, Kriterijume prihvatljivosti i zahtjeve Evropske komisije za izradu grant aplikacija Stope sufinansiranja po sektorima.