Savez opština i gradova Republike Srpske sprovodi projekat „Jačanje lokalnih kapaciteta za sprovođenje Agende 2030” rukovodeći se principom “Nikoga ne izostaviti”, u saradnji sa Mrežom aoscijacija lokalne samouprave u jugoistočnoj Evropi – NALAS. Projekat podržava Njemačko društvo za međunarodnu tehničku pomoć (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit - GIZ).
 
Jedan od ciljeva projekta je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za integrisanje ciljeva održivog razvoja u dizajniranju lokalnih politika i budžeta. Shodno tome, Savez opština i gradova Republike Srpske raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa opština i gradovima za sprovođenje metodologije socijalnog mapiranja. U sklopu projektnih aktivnosti, jednoj jedinici lokalne samouprave pružiće se podrška u sprovođenju metodologije socijalnog mapiranja s ciljem integrisanja podataka o posebno ugroženim grupama stanovništva,u procesu planiranja i donošenja odluka u oblasti socijalne zaštite.

Jedinica lokalne samouprave koja bude odabrana biće pozvana da:
- Učestvuje na online Treningu za socijalno mapiranje. Trening se sastoji od 6 modula (svaki modul u trajanju od tri sata) i održavati će se tokom marta 2021. Trening će održati GIZ i odvijat će se na engleskom jeziku. Shodno tome, neophodno je da službenik koji bude odabran za učešće na Treningu dobro poznaje engleski jezik.
- Sprovede socijalno mapiranje (april - jun 2021), uz podršku odabrane organizacije civilnog društva/konsultantske firme.
Pored toga, jedinica lokalne samouprave uključena u socijalno mapiranje dobit će tehničku podršku za integraciju ključnih zaključaka koji proizilaze iz socijalnog mapiranja u strateške/planske dokumente u oblasti socijalne zaštite.
Podršku će dati lokalna organizacija civilnog društva/konsultantska firma koja bude angažovana na projektu ( u periodu jul - septembar 2021).

Kriterijumi za procjenu

Komisija će izvršiti oćenu pristiglih prijava na osnovu sledećih kriterijuma:
1. Kapaciteta jedinice lokalne samouprave za sprovođenje aktivnosti u oblasti socijalne zaštite;
2. Prethodnog iskustva u primjeni relevantnih/sličnih aktivnosti i/ili projekata:
- Usvojen i realizovan Program socijalne zaštite lokalne zajednice za 2019/2020 sa jasnim budžetom;
- Uključenost opštine i grada u sprovođenje mjera za socijalnu prevenciju, pružanje usluga u zajednici za osjetljive kategorije građana (djeca i porodice u riziku, žrtve nasilja nad ženama i nasilja u porodici, osobe sa invaliditetom, djeca iz jednoroditeljskih porodica, djeca sa ulice i djeca u socijalnom riziku, osobe sa zavisnostima, starije osobe, osobe bez lične dokumentacije itd.) kao i druge mjere u oblasti socijalne zaštite;
- Uspostavljena partnerstva sa institucijama, organizacijama civilnog društva, privatnim sektorom i stručnjacima s ciljem podrške ranjivim kategorijama stanovništva i/ili pružanja usluga;
3. Pristupa opštine/grada s ciljem daljeg unaprijeđenja socijalne zaštite na lokalnom nivou.
Postupak prijave i datum zatvaranja
Zainteresovane opštine i gradovi popunjavaju Prijavni obrazac i isti dostavljaju Savezu opština i gradova Republike Srpske, na adresu: info@alvrs.com

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 15.01.2021.godine.
Pored prijavnog obrasca, opštine i gradovi mogu da podnesu i dokumente za koje smatraju da su relevantni za poziv (programi, izveštaji, linkovi).
Za sve detaljnije informacije kontakt osoba je Sanja Krunić, putem mejla: sanjak@alvrs.com