U okviru regionalnog projekta Socijalna prava za ranjive grupe (SoRi 2), Njemačko društvo za tehničku podršku i saradnju-GiZ u saradnji sa savezima opština i gradova Republike Srpske i Federacije BiH  organizovao je Radionicu na temu „Prezentacije rezultata socijalnog mapiranja LNOB grupa“. Ove godine konferencija je organizovana u hibridnom formatu, što znači da se prvi dio programa sastojao od nacionalne radionice (uživo) koja je održana u Sarajevu 23.11.2021, dok je druga regionalna konferencija održana u online formatu u periodu od 01 do 02.12.2021.
GIZ je prepoznao važnost lokalno prikupljenih podataka o „grupama koje su izostavljene“ (LNOB) u kontekstu izrade nacionalnih politika zasnovanih na LNOB principu i u skladu sa Agendom 2030. Stoga je radionica poslužila kao prilika da iz prve ruke dobije uvid stručnjaka koji su primijenili LNOB metodologiju socijalnog mapiranja u dvije pilot opštine u BiH (Bijeljina i Jajce). Neke preporuke date u izvještajima LNOB socijalnog mapiranja ukazuju na potrebu sistemskih rješenja, koja zahtijevaju vertikalnu koordinaciju između institucija na lokalnom i nacionalnom nivou. Stoga je opšti cilj ove radionice bio povezivanje relevantnih institucija na lokalnom, kantonalnom, entitetskom i nacionalnom nivou radi bolje koordinacije i razmjene informacija kada su u pitanju podaci o „grupama koje su izostavljene“ i na taj način doprinijeti ubrzanom napretku za ove grupe u skladu sa relevantnim ciljevima održivog razvoja. Zaključci proizašli iz radionice  predstavljeni su na regionalnoj Konferenciji 1.-2.decembra na kojoj su  prisustvovale sve institucije relevantne u oblasti ljudskih prava i Agende 2030.