Savez opština i gradova Republike Srpske i Savez općina i gradova Federacije BiH organizovali su Konferenciju na temu „Preporuke za poboljšanje primjene alata za rodnu ravnopravnosti na lokalnom nivou“, koja je održana u srijedu, 15.12.2021. godine, na Jahorini u Hotelu Termag.
Integrisanje rodne ravnopravnosti u institucionalni okvir i politike lokalnog nivoa vlasti, predstavlja zakonski definisanu obavezu lokalnih samouprava u oba bh. entiteta. U tom pogledu, prepoznajemo višegodišnje napore brojnih aktera u razvijanju i prilagođavanju lokalnih institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost.
Tokom 2020. i 2021. godine, Savez opština i gradova Republike Srpske I Savez općina i gradova Federacije BiH, zajedno sa 14 opština/gradova članica oba Saveza, radili su na analizi efikasnosti mehanizama za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou, sa posebnim fokusom na održivi razvoj „postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i djevojaka“. Kroz taj proces, a iz perspektive rada jedinica lokalnih samouprava, izrađene su preporuke za unapređenje primjene alata za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou.
Tokom konferencije predstavljeni su ključni prijedlozi za unaprijeđenje efikasnosti alata za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou, i to u četiri oblasti:
- Oblast institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou
 - Unapređenje vidljivosti problema i aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti
- Unapređenje organizacije, upravljanja i upotrebe podataka razvrstanih po polu
 - Saradnja za rodnu ravnopravnost iz perspektive rada jedinica lokalne samouprave
Konferencija je implementirana u sklopu projekta „Jačanje uloge Saveza opšina i gradova u Bosni i Hercegovini“ koje provode Savez opština i gradova Republike Srpske i Savez općina i gradova Federacije BiH, u saradnji sa Savezom lokalnih vlasti i regiona Švedske SALAR i strateškim partnerom Švedskim međunarodnim centrom za lokalnu demokratiju (ICLD), te uz zajedničku podršku  ambasada Švedske i Švajcarske.