Projekat jačanje lokalnih kapaciteta za implementaciju Agende 2030 i principa „Ne ostavljajte nikoga iza sebe“doprinosi implementaciji Modula socijalna prava za ugrožene grupe  (SoRi 2) koji GIZ finansira i sprovodi u saradnji sa NALAS-om i njegovim članicama-Savezima opština i gradova u okviru programa Jačanje dobrog upravljanja u zemljama Zapadnog Balkana. Implementacija projektnih aktivnosti i ostvareni rezultati bili su tema današnjeg sastanka generalnog sekretara Saveza opština i gradova Republike Srpske, Ace Pantića sa pomoćnikom ministra za socijalnu zaštitu, Vladimira Makarića.
Savez opština i gradova Republike Srpske je implementator projekta u Republici Srpskoj putem saradnje sa opštinama i gradovima kao i Centrima za socijalni rad. Konkretno, projekat obezbjeđuje uspješnu implementaciju socijalnih pristupa: Dnevni centri/Centri za dnevnu njegu, Mobilni terenski timovi, Forum za socijalni dijalog/ Povjerenik za manjine, Povećanje svijesti o pravima ranjivih grupa i Inkluzivno upravljanje rizikom od katastrofa.
U narednoj fazi projekta (SORI 3) planirana je intenzivnija saradnja sa Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.