U Skoplju je 1. i 2. februara održan Uvodni sastanak nastavka projekta "Socijalna prava za ranjive grupe"-SORI 3 u organizaciji Mreže NALAS.
Opšti cilj projekta je podrška lokalnim samoupravama i njihovim udruženjima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu* i Albaniji u jačanju društvenog i ekonomskog uključivanje ranjivih grupa u skladu sa sveobuhvatnim principom Agende 2030 „Nikoga ne ostavljajte iza sebe“.
Specifični ciljevi se odnose na:
1) jačanje institucionalnih kapaciteta NALAS-a i njegovih udruženja članica iz ciljnih ekonomija projekta u vezi sa razvojem i implementacijom preporuka zasnovanih na potrebama o socijalnoj i ekonomskoj inkluziji ranjivih grupa; i
2) jačanje kapaciteta lokalnih samouprava neophodnih za unapređenje uslova života ugroženih grupa kroz donošenje odluka zasnovanih na potrebama i socijalnim pristupima.