U Bijeljini je 5.septembra 2023. godine održana pripremna radionica za provođenje socijalnog mapiranja prema LNOB metodologiji na području grada Zvornik i grada Prnjavor. Pripeme podrazmijevaju izradu Koncepta i Akcionog plana koji će biti izrađeni sa predstavnicima gradskih uprava, centara za socijalni rad i organizacija civilnog društva.
LNOB metodologija socijalnog mapiranja je metod koji se koristi za prikupljanje podataka o potrebama različitih ciljnih grupa (ljudi u nepovoljnom položaju) i utvrđivanje dostupnosti socio-ekonomskih resursa u zajednici
Socijalno mapiranje se smatra osnovom za identifikaciju lokalnih politika, mjera i usluga socijalne zaštite zasnovane na dokazima.
LNOB (Leave no one behind) princip koji glasi da niko ne smije biti zapostavljen, poslužiće kao osnova za ponovno usklađivanje lokalnih politika socijalne zaštite (akcioni plan, program, strateški plan) opštine sa Agendom 2030 i SDG.