Predstavnici Saveza opština i gradova Republike Srpske prisustvovali su sastanku u Poreskoj upravi Republike Srpske, zajedno sa predstavnicima institucija uključenih u sprovođenje Zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu, na kojem su upoznati sa tim zakonskim rješenjem, kao i obavezama koje proizilaze iz njega.
Sastanak je organizovan je sa ciljem efikasnog provođenja Zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu, kojim je propisana saradnja između Poreske uprave i ministarstava, republičkih uprava, republičkih upravnih organizacija, institucija koja vrše javna ovlašćenja i dr, a koji su u obavezi da Poreskoj upravi dostavljaju podatke radi provođenja tog zakona.
Naime, Poreskoj upravi RS su ovim zakonom, koji je objavljen u Službenom glasniku RS 23.02.2022. godine i stupa na snagu godinu dana od dana objavljivanja, data ovlašćenja uvida i pribavljanja podataka iz svih vrsta evidencija i podataka koje se vode u tim institucijama, a iz kojih se može utvrditi imovina fizičkog lica.
Direktor Poreske uprave Goran Maričić je rekao da je, u skladu sa ovim zakonom, Poreska uprava Republike Srpske nadležna za vođenje postupka utvrđivanja porijekla imovine i posebnog poreza na imovinu i naplate posebnog poreza, te da će u Poreskoj upravi biti organizovan Sektor za utvrđivanje porijekla imovine i posebnog poreza.
„Poreska uprava pokreće postupak kontrole, na način propisan zakonom kojim se uređuje poreski postupak, ako se u prethodnom postupku učini vjerovatnim da u najviše tri uzastopne kalendarske godine u kojima fizičko lice ima uvećanje imovine, postoji razlika između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda fizičkog lica koja je veća od 300.000 KM“, rekao je Maričić i dodao da se poseban porez na imovinu plaća po stopi od 75% na osnovicu utvrđenu u skladu sa ovim zakonom.