Predsjedništvo Saveza opština i gradova Republike Srpske održalo je u Bijeljini 25.11.2022.godine svoju 77.sjednicu posvećenu temi „Finansiranje jedinica lokalne samouprave“, koja je održana na osnovu zaključka Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske, sa sjednice održane 30.03.2022.godine, kojim je definisano da se u okviru Plana rada Saveza za 2022.godinu planira i održavanje tematske sjednice o finansiranju jedinica lokalne samouprave.
Centralna tema sjednice Predsjedništva bila je definisanje konkretnih prijedloga za unaprijeđenje finansijskog položaja jedinica lokalne samouprave, koje će Savez zastupati ka resornim ministarstvima i Vladi Republike Srpske. U okviru tematske sjednice razmotrene su dvije teme: „Platforma Saveza opština i gradova Republike Srpske za izmjene i dopune Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske“ i „Analiza mogućnosti povećanja prihoda jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj“.
Pored navedenog, Predsjedništvo je upoznato i sa „Inicijativom grada Laktaši za izmjenu načina raspodjele sredstava po osnovu prihoda od indirektnih poreza“, čiji je smisao redefinisanje postojećih kriterijuma za raspodjelu sredstava od indirektnih poreza, sa dopunom da se u kriterijume uvrste i „broj učenika u osnovnim školama“ i „ukupni prihod privrednih društava i preduzetnika“.
Nakon diskusija u kojima je učestvovala većina članova Predsjedništva, Predsjedništvo je konstatovalo sledeće: da je primjena  Zakona o izmjenama Zakona o komunalnim taksama , koji je stupio na snagu 1.januara 2022.godine, uticala naznačajno umanjenje prihoda lokalnih zajednica, posebno gradova; da „Platforma Saveza opština i gradova Republike Srpske za izmjene i dopune Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske“ predstavlja dobru osnovu za zastupanje interesa lokalnih zajednica, ali da je potrebno fokusirati se na ključne odrebe zakona; da treba raditi na iznalaženju mogućnosti za nove izvore finansiranja opština i gradova i slično.
Zaključeno je da je potrebno održati sastanak sa Predsjednikom Republike Srpske, predsjednikom Vlade i ministrom finansija, u vezi problema finansiranja jedinica lokalne samouprave.
Pored navedenog, Predsjedništvo je upoznato i sa „Inicijativom grada Gradiška o e-pisarnici“, kao i potrebi da jedinice lokalne samouprave daju svoje prijedloge na nacrt Strategije razvoja lokalne samouprave Republike Srpske, obzirom da je javna rasprava o nacrtu strategije otvorena do 30.11.2022.godine.