Predmet: Poziv za učešće u e-kursevima
 
 
 
 
Savez opština i gradova Republike Srpske  raspisuje poziv za učešće na kursevima e-učenja za administrativne radnike koji obavljaju administrativne poslove u oblasti socijalne zaštite u lokalnim samoupravama, kao i za izabrane zvaničnike - gradonačelnika i članove skupštine opštine/grada.
 
 
Informacije o kursevima e-učenja
Kursevi e-učenja imaju za cilj jačanje kapaciteta opština i opštinske uprave u oblasti socijalne zaštite primjenom pristupa za pružanje socijalnih usluga koji će doprinjeti promociji socijalne inkluzije na lokalnom nivou i poboljšanju životnih uslova osjetljive kategorije građana.
S tim u vezi, obezbjeđeno je pet kurseva e-učenja koji pokrivaju sledeće pristupe u pružanju socijalnih usluga:
• Osnivanje dnevnih centara kao usluga podrške porodici i usluga u zajednici;
• Podizanje svesti u zajednici za poboljšanje socijalnih prava ranjivih kategorija, nediskriminaciju i inkluziju na lokalnom nivou;
• Uspostavljanje foruma za socijalni dijalog kao participativni mehanizam za kreiranje lokalnih socijalnih politika i usluga za ranjive grupe;
• Osnivanje mobilnih timova za pružanje osnovnih socijalnih usluga ugroženim kategorijama u njihovom direktnom okruženju;
• Inkluzivno upravljanje rizikom od katastrofa uključivanjem potreba ranjivih kategorija u planiranje aktivnosti lokalnih snaga za upravljanje katastrofama.
Kursevi e-učenja dio su platforme za e-učenje NALAS i izvodiće se u periodu od četiri nedelje na engleskom jeziku.
Učesnici će imati priliku da poboljšaju svoja znanja o primeni pristupa pružanja socijalnih usluga putem savremenih, interaktivnih, alata za učenje na mreži.
Tokom procesa učenja, učesnici će dobiti podršku facilitatora i imaće priliku da razmjene iskustva i znanje sa svojim kolegama iz regiona zapadnog Balkana. Nakon uspješnog završetka kursa, polaznici će dobiti sertifikat izdat od NALAS - Mreže udruženja lokalnih vlasti jugoistočne Evrope.
Pet kurseva će se izvoditi prema kalendaru priloženom uz ovaj poziv.
Kursevi e-učenja namenjeni su:
 Administrativni službenici koji obavljaju administrativne poslove u oblasti socijalne zaštite, zaposleni u lokalnim samoupravama;
 profesionalci koji su motivisani da primenjuju stečena znanja i doprinose poboljšanju opštinskih politika u oblasti socijalne zaštite;
 Izabrani službenici organa lokalne samouprave (gradonačelnik, odbornici)
 
Kursevi za e-učenje su razvijeni i biće održani u okviru projektnog projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta za sprovođenje Agende 2030 i ne ostavljati nikoga iza sebe“ koji sprovodi NALAS u saradnji sa GIZ, u ime Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).
Prednosti za opštine koje će učestvovati na kursevima e-učenja (mogućnosti za podršku u primjeni pristupa pružanju socijalnih usluga)
Opštine čiji će predstavnici uspešno završiti odgovarajući kurs, imaće priliku da se u okviru projekta prijave za stručnu i finansijsku podršku neophodnu za uspostavljanje pristupa pružanju socijalnih usluga. Projekat će takođe omogućiti opštinama i njihovim predstavnicima da aktivno učestvuju u klasterima za učenje koje su osnovala udruženja lokalnih samouprava zapadnog Balkana kao mehanizme za praktičnu razmenu iskustava između praktičara u regionu.
Procedura za registraciju i izbor učesnika
Svaki zainteresovani predstavnik opštinske uprave dužan je da popuni i preda prijavni obrazac i motivaciono pismo.
Broj polaznika za svaki od kurseva e-učenja je ograničen, međutim opštine mogu da odluče da učestvuju u više od jednog kursa.
Popunjeni obrazac prijave treba poslati elektronskim putem na sledeće adrese: info@alvrs.com najkasnije do 31. marta 2021. godine.

Prilozi: