U Sarajevu je 29.09.2023. godine u organizaciji Saveza opština i gradova Republike Srpske i Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, organizovan sastanak Mreže koordinatora za rad sa mjesnim zajednicama, u okviru kojeg je održana panel diskusija na temu „Učešće građana u odlučivanju u mjesnim zajednicama – iskustva i izazovi „.
Cilj panel diskusije je bio sagledavanje trenutnog stanja lokalne regulative u vezi sa regulisanjem pitanja građanskog učešća u mesnim zajednicama te iskusna identifikacija dobrih primera i učinak građanskog učešća u mesnim zajednicama i uopšte u jedinicama lokalne samouprave.
Osim toga, cilj je bio identifikacija spornih pitanja, slabosti i nedostataka u pravnom okviru i u sprovođenju oblika građanskog učešća te davanje preporuka za unapređenje građanskog učešća u odlučivanju u mjesnim zajednicama, a time i u jedinicama lokalne samouprave.
Na diskusiji je napravljen pregled stanja lokalne regulative, koje su sve aktivnosti preduzete i kakvi su rezultati, uključujući i primenu inovirane regulative. Razmatrano je kakva su pitanja jedinica lokalne samouprave i mesnih zajednica u organizovanju nekog oblika učešća građana i koji su to najčešći oblici koji se organizuju, da li postoji stalna praksa uključivanja građana i koja su to pitanja o kojima se građani konsultuju.
Sastanak Mreže je održan u okviru aktivnosti na projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ kojeg Savezi provode u saradnji sa UNDP-om koji finansira Vlade Švajcarske i Švedske.
Zaključci sa sastanka:
Više detalja sa sastanka možete vidjeti u prilogu (na linku)