Savez opština i gradova Republike Srpske objavljuje ovaj poziv zainteresovanim lokalnim samoupravama da učestvuju u klasterima za učenje o društvenim pristupima u okviru projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta za implementaciju Agende 2030 i principa„ Ne ostavljajte nikoga iza sebe “ i “Promocija i povećanje modela za uključivanje manjina i drugih ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu“, koju sprovode NALAS i njegovo članstvo Udruženja lokalnih vlasti sa Zapadnog Balkana.
Klaster za učenje je samostalni oblik saradnje i jačanja kapaciteta kojem se pridružuju praktičari državnih i nedržavnih aktera koji dijele isto radno okruženje kako bi imali koristi od komplementarnog znanja i raznolikih iskustava za razvoj i proširenje primenljivih rešenja i uspješnih pristupa u relevantnim oblastima, radno okruženje koje garantuje prava žena, dece i omladine, osoba sa invaliditetom, manjina i LGBTI osoba i njihovo ravnopravno učešće u društvu.
Zainteresovana lokalna samouprava može se prijaviti za jedan od sledećih društvenih pristupa i njihovih klastera za učenje koje će uspostaviti i primjeniti udruženja lokalnih vlasti kao domaćini sa Zapadnog Balkana:
KLASTER UČENjA/
DRUŠTEVNI PRISTUP
SAVEZ DOMAĆIN
  Osnivanje  Dnevnog Centra  kao porodična i usluga zasnovana na zajednici na lokalnom nivou
 
  Savez opština Kosova
  Povećanje svijesti
o ljudskim pravima,ne-diskriminaciji I inkluziji na lokalnom nivou
 
  
 
Savez opština Albanije
Savez za lokalnu autonomiju
  Osnivanje  Mobilnih Terenskih Timova za pružanje osnovnih socijalnih usluga za ranjive grupe 
 
   Savez opština I gradova Republike Srpske
Savez općina I gradova Federacije Bosne I Hercegovine
 
Modeli uključivanja manjina:
Uspostavanje Foruma za socijalni dijalog, pristup orijentisan ka ljudima u oblikovanju lokalnih politika i usluga za ugrožene grupe;
Komesar za manjine, sveobuhvatni pristup koji stvara društvenu koheziju i odgovarajuće uslove za manjine I druge ranjive grupe
 
 
 
 
 
Savez jedinica lokalne samouprave Republike Sjeverne Makedonije
 
  Inkluzivno upravljanje rizikom od katastrofa za opštine da blagovremeno odgovore na katastrofe i zaštite ugrožene grupe   Stalna konferencija gradova I opština Srbije
 
Najmanje jedna lokalna samouprava iz svake od uključenih projektnih ekonomija aktivno će učestvovati u regionalnim klasterima za učenje o odgovarajućim društvenim pristupima.