Savez opština i gradova Republike Srpske pruža podršku u sprovođenju projekata „EU za energetsku tranziciju (EU4 Energy Transition): Sporazum gradonačelnika na zapadnom Balkanu i u Turskoj“, koji zajednički finansiraju Evropska Unija i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementira GIZ na Zapadnom Balkanu i CPMA u Turskoj. Ovaj projekat se bavi klimatskim promjenama i pruža podršku procesu energetske tranzicije na Zapadnom Balkanu i u Turskoj kroz masovnije pridruživanje inicijativi „Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju (CoM)“ u regionu i kroz pružanje podrške opštinskim upravama prilikom ostvarivanja svojih ambicija vezanim za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i povećanje svoje otpornosti na uticaje klimatskih promjena, pritom uzimajući u obzir specifičnosti na terenu.
U kontekstu projekta, jedna od ključnih aktivnosti je implementacija pilot-projekata u oblasti  energije, zaštite klime i saobraćaja u opštinama na Zapadnom Balkanu. Pilot projekti treba da donesu inovacije i nove pristupe na lokalnom nivou. Projekti traba da imaju jasan fokus na smanjenje potrošnje energije i smanjenje emisija CO2 ili povećanje proizvodnje čiste energije, istovremeno zadržavajući isti nivo komfora ili usluge prema građanima, ili unaprjeđujući ih.                                                                                                           
U skladu sa navedenim, pozivaju se opštine/gradovi da popune prijavni obrazac koji se nalazi u prilogu, podnesu svoje predloge za dobijanje podrške u implementaciji svojih projekata u okviru vremenskog perioda 2022-2023.
Nakon podnošenja predloga projekata, odabraće se preliminarno do tri kandidata (opština/grad), koji ulaze u završni proces evaluacije.
Odabrani predlozi projekata biće predmet tenderskih postupaka (koji će sprovoditi GIZ u dijelu i za realizaciju aktivnosti koje finansira GIZ), kako bi se obezbijedila blagovremena implementacija projekta. EU4 Energy Transition (EU za energetsku tranziciju) projekat dodijeliće sredstva koja pokrivaju 60% do 90% ukupnih troškova predloga projekta. Očekuje se da odabrane opštine/gradovi – korisnici učestvuju sa sopstvenim sredstvima finansiranja u visini od 10% do 40%. Ukupni budžet koji je GIZ opredijelio za ulaganje u projekat/e je do 50.000 eura.
 
Prijavne obrazce potrebno je ispuniti pečatirati, skenirati i poslati na imejl adrese:info@alvrs.com do 9. avgusta 2022. godine, do 16.00 h, sa naznakom: „Prijava za implementaciju Pilot projekata u oblasti energije, zaštite klime i saobraćaja “.
 
Napomena: Najčešća pitanja i odgovore službenika JLS-a u vezi sa ovom temom i pozivom možete naći u prilogu 
 
Sva  dodatna pitanja u vezi sa prijavom i pozivom za pilot projekte podnosioci prijava mogu slati na sljedeću mejl adresu: info@alvrs.com  zaključno sa 12. julom 2022. godine do 16.00h. Pitanja poslata nakon tog datuma ili nekim drugim putem neće biti razmatrana.